บุคลากรกลุ่ม : ครูชำนาญการ


นางสาวมนัญชยา จันทวงศ์

นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์

นางสาวนฤมล ปินตามูล

นายนิเวศ ทะลังกา

นางสาวนิตยา ปันทะนัน

นางสาวเบญจวรรณ นันตาเครือ

นายกฤตยศ วรรณสาร

นางสาวศุภรัตน์ สุธรรมแปง

นายอภิชาติ สุวรรณคาม

นายสุรพงษ์ ชนะใหญ่

นายทศพล ปุกมณี

นายโยธิน ศิริเอ้ย

นายศรัญญู ปัญญา

นางพันธ์นอม ปรามาลย์

นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์

นางพรรณา หนูจันทร์

นางสาวอังคณา ถนอมมิตร

นางสาวจุฬา หน่อคำหล้า

นางนิภา ต๊ะวงศ์ชัย

นางสาวรุ่งทิวา สันแก้ว

นางสาวสุดา แสนพรม

นางสาวศศินิภา มาฟู

นางวิชญา กาศมณี

นางสาววัชรี อ้ายไชย

นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน

นางศิรินทิพย์ ทันใจ

นายแย้ง แซ่ฟ้า

นางศศิธร จันนวล

นางโสภา นุชท่าโพธิ์

ว่าที่ร้อยตรีจีระเดช ฟ้าเลิศ

นายอนุชิต ไชยชมพู

นายโกสินทร์ ไชยชมภู

นายกนกทองศิลป์ จันทร์ฝั้น

นางสาวอุดมลักษณ์ โนวุฒิ

ว่าที่ร้อยตรีภูมิพระ ทองเฉลิม

นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ

นางสาวกิ่งกาญจน์ สุยะราช

นางสาวราตรี ช่างปัด

นางสาวประวีรา ไชยชมภู

นางภัทราพร ทรัพย์ศิริ

นางสาวศิริกาญจนา ไกรอ่ำ

นางสาวกาญจนา ไกลถิ่น

นางสาวศิรินทร์ อิ่นแก้ว

นายชฎิล ศรีสุนันทรา