::::. บุคลากรกลุ่ม : ครูชำนาญการ

   
 
 
นางสาวมนัญชยา จันทวงศ์
 
   
 
 
นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์
 
   
 
 
นางสาวลำดวน ศรีษะธร
 
   
 
 
นางสาวนฤมล ปินตามูล
 
   
 
 
นายนิเวศ ทะลังกา
 
   
 
 
นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ
 
   
 
 
นายอาหนึ่ง ชูไวย
 
   
 
 
นางสาวนิตยา ปันทะนัน
 
   
 
 
นางสาวเบญจวรรณ นันตาเครือ
 
   
 
 
นายกฤตยศ วรรณสาร
 
   
 
 
นายประสิทธิ์ จินะสาม
 
   
 
 
นางสาวดอกอ้อ เทพจักร
 
   
 
 
นางโสภิต ทิวาพัฒน์
 
   
 
 
นางสาวศุภรัตน์ สุธรรมแปง
 
   
 
 
นางพนิดา แก้วมาลา
 
   
 
 
นายอภิชาติ สุวรรณคาม
 
   
 
 
นางอุไรวรรณ เปล่งรัศมี
 
   
 
 
นางจอมขวัญ โสภา
 
   
 
 
นายสุรพงษ์ ชนะใหญ่
 
   
 
 
นางอรุณี อึ้งตระกูล
 
   
 
 
นายโยธิน ศิริเอ้ย
 
   
 
 
นายศรัญญู ปัญญา
 
   
 
 
นางพันธ์นอม ปรามาลย์
 
   
 
 
นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
 
   
 
 
นางพรรณา หนูจันทร์
 
   
 
 
นางสาวอังคณา ถนอมมิตร
 
   
 
 
นางณัชปภา รู้น้อม
 
   
 
 
นางนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
 
   
 
 
นางสาวรุ่งทิวา สันแก้ว
 
   
 
 
นางสาวสุดา แสนพรม
 
   
 
 
นางสาวศศินิภา มาฟู
 
   
 
 
นางวิชญา กาศมณี
 
   
 
 
นางสาววัชรี อ้ายไชย
 
   
 
 
นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
 
   
 
 
นางศิรินทิพย์ ทันใจ
 
   
 
 
นายฉันทวัฒน์ ฉันทะ
 
   
 
 
นายแย้ง แซ่ฟ้า
 
   
 
 
นางพิมพ์ชนก ปิงสุแสน
 
   
 
 
นางสาวจุฬารัตน์ จินะแก้ว
 
   
 
 
นางโสภา นุชท่าโพธิ์
 
   
 
 
ว่าที่ร้อยตรีจีระเดช ฟ้าเลิศ
 
   
 
 
นายอนุชิต ไชยชมพู
 
   
 
 
นายโกสินทร์ ไชยชมภู
 
   
 
 
นายกนกทองศิลป์ จันทร์ฝั้น
 
   
 
 
ว่าที่ร้อยตรีภูมิพระ ทองเฉลิม
 
   
 
 
นางโสพิน ไชยะ
 
   
 
 
นางปัญญาพร ชาติชำนาญ
 
   
 
 
นางสาวกิ่งกาญจน์ สุยะราช
 
   
 
 
นางสาวราตรี ช่างปัด
 
   
 
 
นางสาวประวีรา ไชยชมภู
 
   
 
 
นางภัทราพร ทรัพย์ศิริ
 
   
 
 
นายศราวุฒิ จันทร์หัวนา
 

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th