บุคลากรกลุ่ม : ครูชำนาญการ


นางสาวมนัญชยา จันทวงศ์

นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์

นางสาวลำดวน ศรีษะธร

นางสาวนฤมล ปินตามูล

นายนิเวศ ทะลังกา

นางสาวนิตยา ปันทะนัน

นางสาวเบญจวรรณ นันตาเครือ

นายกฤตยศ วรรณสาร

นายประสิทธิ์ จินะสาม

นางสาวดอกอ้อ เทพจักร

นางสาวศุภรัตน์ สุธรรมแปง

นายอภิชาติ สุวรรณคาม

นางอุไรวรรณ เปล่งรัศมี

นายสุรพงษ์ ชนะใหญ่

นายทศพล ปุกมณี

นางอรุณี อึ้งตระกูล

นายโยธิน ศิริเอ้ย

นายศรัญญู ปัญญา

นางพันธ์นอม ปรามาลย์

นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์

นางพรรณา หนูจันทร์

นางสาวอังคณา ถนอมมิตร

นางสาวจุฬา หน่อคำหล้า

นางนิภา ต๊ะวงศ์ชัย

นางสาวรุ่งทิวา สันแก้ว

นางสาวสุดา แสนพรม

นางสาวศศินิภา มาฟู

นางวิชญา กาศมณี

นางสาววัชรี อ้ายไชย

นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน

นางศิรินทิพย์ ทันใจ

นายฉันทวัฒน์ ฉันทะ

นายแย้ง แซ่ฟ้า

นางศศิธร จันนวล

นางโสภา นุชท่าโพธิ์

ว่าที่ร้อยตรีจีระเดช ฟ้าเลิศ

นายอนุชิต ไชยชมพู

นายโกสินทร์ ไชยชมภู

นายกนกทองศิลป์ จันทร์ฝั้น

นางสาวอุดมลักษณ์ โนวุฒิ

ว่าที่ร้อยตรีภูมิพระ ทองเฉลิม

นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ

นางสาวกิ่งกาญจน์ สุยะราช

นางสาวราตรี ช่างปัด

นางสาวประวีรา ไชยชมภู

นางภัทราพร ทรัพย์ศิริ

นางสาวศิริกาญจนา ไกรอ่ำ

นางสาวกาญจนา ไกลถิ่น

นางสาวศิรินทร์ อิ่นแก้ว