บุคลากรกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระ


นายอาหนึ่ง ชูไวย

นางณัชชา เรือนมูล

นางเย็นจิต ตะนัยศรี

นายเกษม วีระพงษ์

นางพิมพ์ชนก ปิงสุแสน

นางสุกัญญา บุตรพรม

นายสุรชัย คำสุ

ว่าที่ ร.ต.วีรพงศ์ ปินะเจริญ