บุคลากรกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางณัชชา เรือนมูล

นางเย็นจิต ตะนัยศรี

นายเกษม วีระพงษ์

นางสาวอังคณา ถนอมมิตร

นางสุกัญญา บุตรพรม

นายสุรชัย คำสุ

ว่าที่ ร.ต.วีรพงศ์ ปินะเจริญ