บุคลากรกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางรัตติยา วงศ์วุฒิ

นายเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์

นางพิชยา วีระพงษ์

นายทศพล ปุกมณี

นายเกษม วีระพงษ์

นางปุญญิสา ยอดสุวรรณ

นางพิมพ์ชนก ปิงสุแสน

นายสุรชัย คำสุ