บุคลากรกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางแสงเทียน โกศัย

ว่าที่ร้อยตรีภูมิพระ ทองเฉลิม