บุคลากรกลุ่ม : รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายอดิศร ภู่ประภากร

นายวิเชียร มูลวัตร

นางสุดา นันไชยวงค์