::::. บุคลากรกลุ่ม : ครู

   
 
 
นางสาวรุ่งทิวา สันแก้ว
 
   
 
 
นางสาวสุดา แสนพรม
 
   
 
 
นางสาวศศินิภา มาฟู
 
   
 
 
นางวิชญา กาศมณี
 
   
 
 
นางสาววัชรี อ้ายไชย
 
   
 
 
นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
 
   
 
 
นางศิรินทิพย์ ทันใจ
 
   
 
 
นายฉันทวัฒน์ ฉันทะ
 
   
 
 
นางศศิธร จันนวล
 
   
 
 
นางสาวอุดมลักษณ์ โนวุฒิ
 
   
 
 
นางปัญญาพร ชาติชำนาญ
 
   
 
 
นายชนะพงษ์ ถาวร
 
   
 
 
ว่าที่ ร.ต.วีรพงศ์ ปินะเจริญ
 
   
 
 
นางสาวประวีรา ไชยชมภู
 
   
 
 
นายนัฐพล นิ่มวิบูลย์สม
 
   
 
 
นางสาววรรณี ถาหล้า
 
   
 
 
นางสาวสราวรัชญ์ อ่อนคง
 
   
 
 
นางพิมใจ พรมสี
 
   
 
 
ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมือง
 
   
 
 
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย
 
   
 
 
นางวรารัตน์ จักรดี
 
   
 
 
นายจิรเดช โยธามาศ
 

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th