บุคลากรกลุ่ม : ครูชำนาญการพิเศษ


นางนิตยา วงศ์วุฒิ

นางเพียงนุช ชำนาญเวียง

นางรัตนาภรณ์ ใจมา

นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ

นางสาวปราณี รัตนัง

นางพัฒนา ประธานราษฎร์

นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ

นางรัตติยา วงศ์วุฒิ

นางกัลยา กติยา

นางรัตนา อินต๊ะวิยะ

นางอัลจนา จินดารัตน์

นางอัมพร ณ น่าน

นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม

นางโสภิต ทิวาพัฒน์

นางกัณจณา อักษรดิษฐ์

นางพนิดา แก้วมาลา

นางสาวสุมิตรา เจริญพร

นางจารี จอมมงคล

นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์

นางพิชยา วีระพงษ์

นางสุวัจนา แก้วกันใจ

นางสาวนฤมล ทองสา

นางขวัญจิต ไฝ่ขัน

นางสาววรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์

นางจอมขวัญ โสภา

นายสมิต แก้วมาลา

นายทองหลา ตะนัยศรี

นายกฤตาคม เปมกิตติ

นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์

นางนิภาพร ไชยมงคล

นางสาวถนอมศรี เหมืองทอง

นางแสงเทียน โกศัย

นางเกวลิน วุฒิสาร

นางวิไลลักษณ์ กรงจักร์

นายนิรันดร์ วงศ์วุฒิ

นางปุญญิสา ยอดสุวรรณ

นายกิตติพงษ์ รักประสงค์

นางอังคณีย์ โต้งยงค์

นางสุชัญญา เปมกิตติ

นางสาวสายสุดา สุภาพ

นายสาริกา นาเมืองรักษ์

นางสาวจุฬารัตน์ จินะแก้ว

นางภรัณยา การเก็บ

นางภัชรา ธิสอน

นางศรีวรรณ ชนะใหญ่

นางโสพิน ไชยะ

นายจิรพงษ์ ยองเพชร

นายสุเทพ จรเอ้กา

นางพรนัชชา ประยูรหาร

นายประเทือง วงศ์กาไสย