::::. บุคลากรกลุ่ม : ครูชำนาญการพิเศษ

   
 
 
นางนิตยา วงศ์วุฒิ
 
   
 
 
นางเพียงนุช ชำนาญเวียง
 
   
 
 
นางรัตนาภรณ์ ใจมา
 
   
 
 
นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ
 
   
 
 
นางสาวปราณี รัตนัง
 
   
 
 
นางพัฒนา ประธานราษฎร์
 
   
 
 
นางกัลยา กติยา
 
   
 
 
นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
 
   
 
 
นางอัลจนา จินดารัตน์
 
   
 
 
นางอัมพร ณ น่าน
 
   
 
 
นางณัชชา เรือนมูล
 
   
 
 
นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
 
   
 
 
นางนงนุช พรหมแย้ม
 
   
 
 
นางกัณจณา อักษรดิษฐ์
 
   
 
 
นางสาวสุมิตรา เจริญพร
 
   
 
 
นางจารี จอมมงคล
 
   
 
 
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์
 
   
 
 
นางเย็นจิต ตะนัยศรี
 
   
 
 
นางสุวัจนา แก้วกันใจ
 
   
 
 
นางสาวนฤมล ทองสา
 
   
 
 
นางขวัญจิต ไฝ่ขัน
 
   
 
 
นางสาววรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์
 
   
 
 
นางมยุรา ทุ่นศิริ
 
   
 
 
นายสมิต แก้วมาลา
 
   
 
 
นายทองหลา ตะนัยศรี
 
   
 
 
นายกฤตาคม เปมกิตติ
 
   
 
 
นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์
 
   
 
 
นางนิภาพร ไชยมงคล
 
   
 
 
นางสาวถนอมศรี เหมืองทอง
 
   
 
 
นางแสงเทียน โกศัย
 
   
 
 
นางเกวลิน วุฒิสาร
 
   
 
 
นางวิไลลักษณ์ กรงจักร์
 
   
 
 
นายนิรันดร์ วงศ์วุฒิ
 
   
 
 
นายกิตติพงษ์ รักประสงค์
 
   
 
 
นางอังคณีย์ โต้งยงค์
 
   
 
 
นางสุชัญญา เปมกิตติ
 
   
 
 
นางสาวสายสุดา สุภาพ
 
   
 
 
นางพัชรินทร์ แก้วมาลา
 
   
 
 
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
 
   
 
 
นางภรัณยา การเก็บ
 
   
 
 
นางภัชรา ธิสอน
 
   
 
 
นางสุกัญญา บุตรพรม
 
   
 
 
นางศรีวรรณ ชนะใหญ่
 
   
 
 
นายจิรพงษ์ ยองเพชร
 
   
 
 
นายสุเทพ จรเอ้กา
 
   
 
 
นางพรนัชชา ประยูรหาร
 
   
 
 
นายประเทือง วงศ์กาไสย
 

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th