บุคลากรกลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์


นางสาวอดิศา บุปผาชาติ

นางสาวสุชานาฏ บุญแสนไชย

นางสาววรางคณา อินต๊ะอ้าย

นายวัชรพงษ์ นันตาชัยวุฒิ

นายอรรจน์ อักษาดิษฐ์

นางสาวกรรณิการ์ ลือชัย

นางสาวรุ่งรัศมี อินต๊ะวิกุล

นายถิรภัทร์ มุ่งงาม

นางสาวสุธารัตน์ คำราช

นางสาวบุษบา ค้าแก้ว

นางสาวสภิญญา หน่อท้าว

นายวรรธนะสิน ทิพย์ปราบ

นางสาววิลาสินี วรรณจรูญ

นางสาวสิธิยา ชัยราช

นางสาวโชติกา ปูกันกะ

นางสาวธาราวรรณ ศาภิมล

นายธีรพงษ์ แปงคำ

นายศรายุทธ ขันชลี

นายปฏิภาณ พรมวิภา

นางสาวธัญลักษณ์ เรือนสิทธิ์