::::. บุคลากรกลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์

   
 
 
นายวิทยา มะโนธรรม
 
   
 
 
นายฉัตริน อินถา
 
   
 
 
นางสาวพัณณิตา ยังไว
 
   
 
 
นางสาวอภัสนันท์ ศรีชาติ
 
   
 
 
นางสาวพีราวรรณ นามนาย
 
   
 
 
นางสาวพรรณิกา สุขสิทธิ์
 
   
 
 
นางสาววิภารัตน์ พะแป่
 
   
 
 
นายภานุพงศ์ เลขาโชค
 
   
 
 
นางสาวเสาวนีย์ เขียวไกร
 
   
 
 
นางสาวศรัญดา จอมป้อ
 
   
 
 
นางสาววัชราภรณ์ อิ่นคำ
 
   
 
 
นางสาวสุวนันท์ เมืองอินทร์
 
   
 
 
นางสาวภัทรา ค้าสบาย
 
   
 
 
นางสาวนัยนา คำพุทธ
 
   
 
 
นายชาญยุทธ ช่างเก็บ
 
   
 
 
นางสาวสุกัญญา แสงทอง
 
   
 
 
นางสาวจิรพร ศรีกันชัย
 

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th