กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ STEM Education


นายณัฐภัทร สุระรินทร์
ปิดหน้าต่างนี้
นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน Kidbright กับการพัฒนาเยาวชนในโครงการ Fabrication Lab สู่การพัฒนานักนวัตกร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ (Computing Science) และ STEM Education เพื่อพัฒนาทักษะ Coding and Programing โดยกระบวนการเรียนรู้แบบ Constructivism และ PBL จากกิจกรรมหุ่นยนต์เป็นฐาน ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมสุขใจ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ทั้งนี้ทางโรงเรียนเทิงวิทยาคม ขอขอบคุณคณะวิทยากร นำโดย คุณครูพิชิต คำบุรี คณะครู และนักเรียน ทีมงานศูนย์ Digital Coding CKK โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน
18-11-2020

เข้าชม 48 ครั้ง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย