โครงการ "เด็กดีของสังคม" ประจำปี 2565


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับธนาคารออมสิน ได้ดำเนินโครงการ "เด็กดีของสังคม" ประจำปี 2565 เพื่อยกย่อง เชิดชู ให้กำลังใจเด็กดีของสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างคนดีให้บ้านเมือง ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา มุ่งบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยมอบทุนการศึกษาใ้ห้แก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 200 ทุนๆ ละ 5,000 บาท ได้กำหนดจัดพิธีมอบทุน ในวันที่ 1 เมษายน 2565
นักเรียนคนใดสมัครเข้าร่วมโครงการ "เด็กดีของสังคม" ดังกล่าว โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูล ให้เรียบร้อยแล้วยื่นเสนอได้ที่ครูที่ปรึกษาของตนเองได้เลยครับ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 24 มกราคม 2565 นะครับ
6 มกราคม 2565 เวลา 12:24:36

เข้าชม 31 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย