ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม NBI-Youth Club OPEN HOUSE จ.เชียงราย


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้
โครงการเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Club) รุ่นที่ 3 จัดตั้งขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 4 ภายใต้สถาบันการสร้างชาติ (NBI) ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่การพัฒนากระบวนการความคิดความรู้เป็นจุดแรก โดยเห็นว่ากลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ต้องเติบโตประกอบสัมมาชีพในทุกส่วนในสังคมในอนาคตอันใกล้นั้น หากได้รับการพัฒนาแนวคิดอย่างถูกต้องให้เป็นเยาวชนที่ดี เก่ง กล้า อันจะนำผลดีต่อเยาวชน ครอบครัว หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง สังคม และประเทศชาติ ดังนั้น เพื่อเป็นการสานต่ออุดมการณ์และสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Club) จ.เชียงราย จึงจัดกิจกรรม NBI-Youth Club OPEN HOUSE จ.เชียงราย วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. รูปแบบกิจกรรมออนไลน์ ผ่านช่องทาง Zoom meeting
10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:39:21

เข้าชม 51 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย