การประมูลจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเทิงวิทยาคม ประจำปี 2564


นางเนตรนภา แก้วประภา
ปิดหน้าต่างนี้
ด้วยโรงเรียนเทิงวิทยาคมมีความประสงค์ที่จะทำการประมูลร้านค้า ประเภท ร้านขนม นม ผลไม้ จำนวน 1 ร้าน เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงอาหารให้กับคณะครู นักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม โดยให้มีอาหารบริโภคในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามระเบียบทางราชการของโรงเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ
23-04-2021

เข้าชม 53 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย