รับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรระยะสั้นโครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้
ด้วย ศูนย์ภูมิภาพว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียนตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) ได้ดำเนินโครงการ Thailand Partnership Initiative Phase 2 หรือโครงการ "Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2" ดำเนินโครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (Career Academies) เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพโดยมอบทุนอบรมให้กับเยาวชนที่ขาดโอกาศและขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมพร้อมก้าวสู่โลกอาชีพในศตวรรษที่ 21
10 มิถุนายน 2564 เวลา 07:29:31

เข้าชม 48 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย