ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 21617 นางสาวเบญจรัตน์ มหาวงศนันท์ 1
2 23715 นายณุธิชา ตาสิทธิ์ 5
3 23747 นายนันทวิทย์ วังผายแก้ว 8
4 21376 นายกฤตย์ จันทร์นวล 8
5 23737 นางสาวอภิชญา เมืองแก่น 8
6 23742 นางสาวสุดารัตน์ นันต๊ะ 8
7 21408 นางสาวสร้อยระย้า เต่านันท์ 8
8 21941 นางสาววรัญญา วิละแสง 8
9 23745 นางสาวชลิดา กองตุ้ย 8
10 23749 นางสาวพนิดา สาแก้ว 9
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th