ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 21489 นางสาวพิชชาพร กันทา 2
2 21606 นางสาวกานต์ธีรา ถุงปัญญา 2
3 21538 นางสาวสุพิญช์สินี ละหงษ์ 08:06:53 2
4 21695 นางสาวรัตติการณ์ ยองเพชร 2
5 21569 นางสาวน้ำทิพย์ คำแดง 09:06:56 2
6 21649 นางสาวฐิตินันท์ ขัตติยะ 08:29:40 2
7 21597 นายภาคิน โชคเดชานนท์ 2
8 21822 นางสาวรัตนาพร พิลาวุฒิ 2
9 23692 นายปณิธาน ปัญญาหล้า 3
10 23710 นางสาววชิรญาณ์ ใจมา 08:26:29 3
11 24345 นางสาวสุภาภรณ์ ผาบไชย 3
12 23695 นางสาวไพลิน บุญหมั้น 3
13 21539 นางสาวอัจฉรา ไกลถิ่น 3
14 21534 นางสาววรารัตน์ ภูห้องเพชร 3
15 21450 นางสาวมะริสา แก้วปา 3
16 21621 นางสาวภัทรพรรณ อินธิมา 3
17 21449 นางสาวพิมพ์วิภา ปละโน 3
18 21846 นางสาวพัณพิชา ศรีวิชัย 3
19 21484 นางสาวปนัดดา หัวนา 3
20 21566 นางสาวณัฎฐณิชา ไกรวงค์ 3
21 21689 นางสาวชินานาถ กองอินทร์ 3
22 21475 นางสาวกชกร แก่นสาร 3
23 21432 นายศาศวัต จันต๊ะยอด 3
24 21633 นายธีรภัทร์ ลาบุตรดี 3
25 24344 นายสัณหวัช วงค์ศรีเทพ 6
26 23724 นายธนากร วิสัย 6
27 23719 นายณัฐวุฒิ ชัยวุฒิ 6
28 21829 นายณัฐนันท์ ใจผง 08:08:54 6
29 21508 นายเตชินท์ พิพัฒน์เสฐียรกุล 6
30 21722 นายวัชรินทร์ สิทธิ 7
31 21933 นายทรงเกียรติ ไชยด้วง 08:05:02 7
32 21740 นางสาววราภรณ์ เขื่อนเชียงสา 7
33 21739 นางสาวมัตติกา บุญทา 08:56:13 7
34 21589 นายธนวัฒน์ รัตนเดชาสกุล 7
35 21499 นายกนกศักดิ์ อินสาร 7
36 21512 นายภูวนาท พรมมา 7
37 23747 นายนันทวิทย์ วังผายแก้ว 8
38 23739 นายธนาพล ประโชติรัตนกูล 8
39 23740 นายณัฐวัฒน์ ปันศักดิ์ 8
40 21376 นายกฤตย์ จันทร์นวล 8
41 21457 นางสาวอรพรรณ ปันจี้ 8
42 21408 นางสาวสร้อยระย้า เต่านันท์ 8
43 21941 นางสาววรัญญา วิละแสง 8
44 21451 นางสาววรัญญา ทับทิมหิน 8
45 21395 นางสาวประภัสสร ลายแบน 8
46 21481 นางสาวธัญวรัตม์ ผลพิสิษฐ์ 8
47 21385 นายวรวัฒน์ ค้าแก้ว 9
48 21533 นางสาววรัญญา ค้าคำ 08:56:22 9
49 21396 นางสาวพรรณทิพย์ แซ่วู่ 9
50 21810 นางสาวชมพูนุช แก้วศิลา 08:03:22 9
51 21787 นางสาวอภิญญา เครือเถาว์ 10
52 21401 นางสาวศตกมล ปูชัย 10
53 21414 นางสาววิจิตรา ใจปินตา 10
54 21824 นางสาววชิราพร พรมมา 10
55 21782 นางสาวพรรณมาศ สารจันทร์ 10
56 21486 นางสาวพรภวิกา หมั่นฝึกพันธ์ 10
57 21405 นางสาวศิรินทร์พร จินะศรี 10
58 21780 นางสาวปรีชยานันท์ มั่นทอง 10
59 21813 นางสาวนภัสนันท์ กันทัพ 08:04:54 10
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th