ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 22232 นางสาววนิดา อิ่นแก้ว 1
2 22017 นางสาวนิตยา โนพวน 1
3 22365 นายธนายุทธ แสงคำมา 1
4 24292 นางสาวจิณัฐชญา อาทรประชาชิต 2
5 22070 นางสาวอมรรัตน์ กองอินทร์ 2
6 21986 นางสาวเสาวรส วงศ์เวียน 2
7 21981 นางสาวศตยรัศมี กาบทอง 2
8 22274 นางสาววันวิสา อะสะนิธิ 2
9 22231 นางสาวรตินันท์ การอุดหนุน 2
10 22097 นางสาวบัณฑิตา พักเสน 2
11 22419 นางสาวธัญสินี ชุ่มมงคล 2
12 22181 นางสาวชญานิษฐ์ คำประวิตร 2
13 22032 นางสาวจิรัฐชา ป้องคำ 2
14 21988 นายจักรภพ จักขุ 2
15 22157 นายกรนันท์ อังคุตรานนท์ 2
16 22407 นายนันทยศ หม่อมศรี 2
17 21996 นายพิสิษฐ์ พรมคำปา 2
18 22288 นายภราดร ใจคำ 2
19 22111 นางสาวสุภาวรัตน์ เป็กธนู 3
20 22062 นางสาวรัชนีวรรณ์ ชาญกิจกรรณ์ 3
21 22026 นางสาวมธุรส แก้วมะโน 3
22 22093 นางสาวจิรัชญา เกื้อกุลสวัสดิ์ 3
23 22289 นายภีรพงษ์ หินกลม 3
24 22403 นายณฐพฤทธิ์ ชาตนฤมิต 3
25 22074 นายจิรภัทร แก้วปา 3
26 23182 นายพิทยา เขื่อนมงคล 3
27 22271 นางสาวมลชนก อินปันส่วน 4
28 22059 นางสาวพรวรินทร์ อินชัย 4
29 22057 นางสาวปิยนุช จันทรัง 4
30 22258 นายอนุชา หัวนา 4
31 22252 นายภาณุมาศ จันเรืองศรี 4
32 22251 นายภาณุพงศ์ ดวงจินดา 4
33 22040 นายบรรพต ธนะวดี 4
34 21990 นายธนะภัทร์ ไชยเนตร 4
35 22072 นายกีรพัฒน์ จอมมงคล 4
36 22022 นางสาวพัฒน์จีรภัค เวียงยศ 4
37 24301 นางสาวพิทยารัตน์ ช่วยแก้ไข 4
38 24306 นางสาวศิริลักษณ์ หลักคำ 4
39 24303 นายชินวัตร ไชยพรมมา 4
40 24298 นายธนกฤต รู้ทำนอง 4
41 24302 นายนัฐพล รู้ทำนอง 4
42 22043 นายวิทยา อมรสิทธิ์ 5
43 22221 นางสาวจิราวรรณ ค้าคำ 5
44 24308 นายณธรภพ คิดดี 5
45 22405 นายณัฐวัฒน์ ไชยมาส 5
46 24314 นางสาวกรณิการ์ เจ้าส่ง 08:16:16 6
47 22049 นางสาวอัจจิมา มาลัยวัลย์ 6
48 22186 นางสาวธิดารัตน์ ศรีวังคำ 6
49 22179 นางสาวเกษฎาพร เนตรเมืองมา 6
50 22092 นางสาวกฤตยากร สมปานวัง 6
51 22085 นายภัทรพงษ์ ยาแก้ว 6
52 22078 นายฐิตินันท์ จันทร์ทิพย์ 6
53 21968 นางสาวณัฐธิชา มิสกุล 8
54 21959 นางสาวกฤติยา สัมมาปฏิบัติ 8
55 21991 นายนพรัตน์ วงค์แก้ว 8
56 22030 นายกษิดิศ ไชยบุญเรือง 8
57 22240 นายเจตนา อยู่เกียรติกุล 8
58 22284 นายธีรภัทร ชาติงูเหลือม 8
59 22376 นางสาวกัลชฎาภรณ์ ธิโนชัย 9
60 22058 นางสาวปิยะภาพร อุมา 9
61 23933 นางสาวสิราวรรณ ยศบุญเรือง 9
62 23764 นายวัชรพงศ์ อคะไฮ 9
63 23951 นางสาวเทียนฉัตร ศรีนวล 10
64 22360 นายเจษฏา ไชยวงค์ 10
65 22352 นางสาวภัณฑิรา อุปการคำ 10
66 22293 นายวรันธร สามก้อนแก้ว 10
67 22358 นางสาวสายธารทิพย์ ลำสาร 10
68 22329 นายวิชญ์พล วรรณชัย 10
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475
Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th