ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 21695 นางสาวรัตติการณ์ ยองเพชร 2
2 21690 นางสาวณหทัย จิตถา 4
3 21850 นางสาววรัญญา คำมา 4
4 24305 นางสาวจิตรทิพย์ สถาน 4
5 21496 นางสาวอนัญญา ใจชื่น 5
6 21744 นางสาวเสาวลักษณ์ คำชื่น 5
7 21640 นายศุภโชค สุนันต๊ะ 6
8 21403 นางสาวศศิกานต์ วุฒิ 6
9 23731 นายอนันท์ ท้าวก๋า 7
10 21722 นายวัชรินทร์ สิทธิ 7
11 21591 นายธราวิชญ์ วงศ์ใหญ่ 7
12 21583 นายชัชวาล โนใจ 7
13 21589 นายธนวัฒน์ รัตนเดชาสกุล 7
14 21499 นายกนกศักดิ์ อินสาร 7
15 21513 นายเมธานนท์ หินนก 7
16 21448 นางสาวพัชรี ญาติมาก 8
17 21381 นายพลพรหม ภู่ประภากร 8
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th