ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2562
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 22232 นางสาววนิดา อิ่นแก้ว 1
2 22365 นายธนายุทธ แสงคำมา 1
3 22276 นางสาวสาลิณี ต๊ะวิชัย 3
4 22063 นางสาวริสา สิทธิ 3
5 22093 นางสาวจิรัชญา เกื้อกุลสวัสดิ์ 3
6 22184 นางสาวทัศนีย์ อินต๊ะไชย 5
7 22061 นางสาวเฟรมนภา อุทธิยา 5
8 22277 นางสาวสิริกานต์ ภูภักดี 08:22:11 7
9 22163 นายณัฐพนธ์ ยอดถี 7
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475
Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th