ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 22366 นายธัชพงศ์ พรมเขียว 1
2 22231 นางสาวรตินันท์ การอุดหนุน 2
3 22093 นางสาวจิรัชญา เกื้อกุลสวัสดิ์ 3
4 22413 นางสาวครองขวัญ มูลอ้าย 3
5 22403 นายณฐพฤทธิ์ ชาตนฤมิต 3
6 21997 นายภัทรพงศ์ วงศ์ไชย 3
7 22059 นางสาวพรวรินทร์ อินชัย 4
8 22057 นางสาวปิยนุช จันทรัง 4
9 22414 นางสาวจิณณพัต รักพ่อ 4
10 24301 นางสาวพิทยารัตน์ ช่วยแก้ไข 4
11 24306 นางสาวศิริลักษณ์ หลักคำ 4
12 24303 นายชินวัตร ไชยพรมมา 4
13 24298 นายธนกฤต รู้ทำนอง 4
14 24302 นายนัฐพล รู้ทำนอง 4
15 22043 นายวิทยา อมรสิทธิ์ 5
16 22210 นายภูริช รัตนะ 5
17 22038 นายธีรพันธ์ อินผัด 5
18 24309 นางสาวรัตนากร พูลพิพัฒน์ 5
19 24313 นางสาวศิริญญา พยัคศักดิ์ 5
20 24308 นายณธรภพ คิดดี 5
21 21998 นายภูมินทร์ ชุ่มมงคล 7
22 23184 นายอนุพัทธ์ หมอป่า 7
23 24331 นายกิตติศักดิ์ บัวละวงค์ 7
24 22163 นายณัฐพนธ์ ยอดถี 7
25 24326 นายภูเบศร์ แสงแก้ว 7
26 24325 นายวทัญญู ละครวงษ์ 7
27 24321 นายสิทธิศักดิ์ รักขัน 7
28 22030 นายกษิดิศ ไชยบุญเรือง 8
29 22284 นายธีรภัทร ชาติงูเหลือม 8
30 22360 นายเจษฏา ไชยวงค์ 10
31 22352 นางสาวภัณฑิรา อุปการคำ 10
32 23948 นางสาวลลิตา อุดใจ 10
33 21949 นายจิรพณฑ์ สัตนาโค 10
34 23952 นายสิปปวิชญ์ รักแม่ 10
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475
Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th