ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย ประจำวันที่
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 22262 นางสาวจิราวรรณ ทะการ 08:07:12 5
2 23760 นายธีรวุฒิ ถานาเรือ 08:09:20 6
3 24328 นายชัชชล เอี่ยวเฮ็ง 08:10:36 6
4 24322 นายสุธิรัตน์ นันธิ 08:11:42 7
5 22336 นางสาวกฤติยา ปาละมี 08:09:55 8
6 21980 นางสาววริศรานันท์ พาพันธ์ 08:09:34 8
7 22247 นายบวรวิทย์ บัวสุวรรณ์ 08:09:47 8
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475
Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th