ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 21754 นายทิวากร ศรีโม 08:06:49 1
2 23684 นางสาวสุนิชา สีดี 08:52:48 2
3 21453 นางสาวศิราภรณ์ เล็กเจริญ 08:52:38 2
4 21431 นายศรชัย โพธิ์ดี 08:16:54 3
5 21848 นางสาวภัททิยา อาจอาษา 08:25:09 5
6 23725 นายสหศวรรษ ทะพาน 08:01:00 6
7 21610 นางสาวชนิกานต์ จั๋นจี๋ 08:26:13 6
8 21609 นางสาวจุไรรัตน์ สิงห์ตื้อ 08:26:21 6
9 21377 นายณัฐกร แปงถา 08:57:06 8
10 23737 นางสาวอภิชญา เมืองแก่น 08:53:11 8
11 23745 นางสาวชลิดา กองตุ้ย 08:53:18 8
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th