ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย ประจำวันที่
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 22286 นายนัทธพงศ์ สารสี 08:41:23 1
2 22060 นางสาวพิมพ์ประภา เป็กธนู 08:25:57 2
3 22111 นางสาวสุภาวรัตน์ เป็กธนู 08:25:43 3
4 22063 นางสาวริสา สิทธิ 08:39:23 3
5 22040 นายบรรพต ธนะวดี 08:19:03 4
6 22042 นายพีรยศ ศรีโท 08:41:00 4
7 22334 นางสาวชลญา กองเงินนอก 08:03:53 6
8 22079 นายณัฐพัฒน์ ถาเปียง 08:58:22 7
9 24324 นายชินวัฒน์ นาเมืองรักษ์ 08:08:13 7
10 22083 นายประเดิมชัย อินปั๋น 08:11:15 7
11 24330 นายวิสิทธิศักดิ์ พุฒด้วง 08:11:34 7
12 24322 นายสุธิรัตน์ นันธิ 08:58:09 7
13 22281 นายคุณานนต์ ยศคำ 08:41:49 8
14 21956 นายสพล ไมตรีนฤมล 08:41:57 8
15 22332 นายเสฎฐวุฒิ อินชน 08:41:39 8
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475
Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th