ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2561
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
21617
นางสาวเบญจรัตน์ มหาวงศนันท์
1
2
21543
นายชินวัตร หลวงเป็ง 07:59:21
4
3
21855
นางสาวสุพิชชา รักนา
4
4
21501
นายจิรพนธ์ สุทธะ
4
5
23709
นายเช็งเซีย กัง
5
6
23716
นางสาวกมลวรรณ สะตะ
5
7
21496
นางสาวอนัญญา ใจชื่น
5
8
21827
นางสาวสิปปกร ศรีสว่าง
5
9
21742
นางสาวสิริกานต์ อุ่นหล้า
5
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th