ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 24 กันยายน 2561
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
21623
นางสาวศิรัญญา เมืองพิน
2
2
23711
นางสาวณิฌาภัค นำทุน
5
3
23716
นางสาวกมลวรรณ สะตะ
5
4
21650
นางสาวธนิสรา แก้วราช
5
5
21477
นางสาวกวินทิพย์ วรรณชัย
5
6
21702
นางสาวเสาวณีย์ สุวรรณะ
5
7
21673
นายธวัชชัย คำแดง
5
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th