ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 23186 นางสาววราทิพย์ เตชะฤทธิ์ 1
2 21582 นางสาวอิสรีย์ จันทร์สุข 1
3 21416 นางสาวอารียา ทะทา 1
4 21497 นางสาวอภิญญา มูลเรือนแก้ว 1
5 21577 นางสาววีรภัทรา ยอดยา 08:54:29 1
6 21658 นางสาววิชาดา จันสม 1
7 21535 นางสาววัชรินทร์ ฟูแก้ว 1
8 21398 นางสาวฤดีรัตน์ มาดี 1
9 21531 นางสาวพีราวรรณ์ แก้วข้าว 1
10 21526 นางสาวนริศรา ศรีมงคล 1
11 21445 นางสาวนริศรา ยาสมุทร์ 1
12 21393 นางสาวนพลักษณ์ ยารังษี 1
13 21444 นางสาวนทีทิพย์ คำวัง 1
14 21480 นางสาวณัฐวดี วะสัตย์ 1
15 21524 นางสาวชุติกานต์ เชื้อเมืองพาน 1
16 21523 นางสาวชญาพร โปษยาอนุวัตร 1
17 21389 นางสาวจิรัตติยา ยศประเสริฐ 1
18 21647 นางสาวจิรัชญา กากูล 1
19 21437 นางสาวกานต์รวี มหาวงศนันท์ 1
20 21519 นางสาวกวิสรา จิตพิมพ์ 1
21 21617 นางสาวเบญจรัตน์ มหาวงศนันท์ 1
22 21571 นางสาวเปรมฤทัย รักชาติ 1
23 21551 นายวิชชากร เพียรสงวน 1
24 21462 นายณัฐยศ สารวรรณ์ 1
25 21684 นายวุฒิชัย ใจยศ 4
26 21428 นายภาคภูมิ ลือเรือง 4
27 23701 นางสาวสิริรัตน์ เสาโปน 4
28 23703 นางสาวประภาพร ศรีใจ 4
29 23698 นางสาวกาญจนา กาวิโล 4
30 21855 นางสาวสุพิชชา รักนา 4
31 21410 นางสาวสิรินาถ ประยศ 4
32 21698 นางสาวศิรัณยาธร แยงคำ 4
33 21850 นางสาววรัญญา คำมา 4
34 21734 นางสาวนิรมล บุญมานอก 4
35 21931 นางสาวนภัสสร บังงึ้ม 4
36 22378 นางสาวณัฐกฤตา คงพิทยาวงศ์ 4
37 21501 นายจิรพนธ์ สุทธะ 4
38 21518 นายเอกอนวัชร อัศวภูมิ 4
39 23704 นางสาวเกวลี กุมภัณฑ์ 4
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th