ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 23782 นางสาวปวริศา เทศสิงห์ 1
2 23997 นายเจษฎา วงศ์ยศ 08:06:08 2
3 25930 นายกิตติพงศ์ ภูนาเพ็ชร 08:06:08 2
4 24018 นางสาวเฌณิศา ศรีสวัสดิ์ 08:06:08 2
5 24102 นางสาวสุทราทิพย์ บัวติ๊บ 08:07:30 3
6 24003 นายธีรภัทร สิทธิแปง 08:06:26 4
7 25956 นางสาวนิจจารีย์ ปาด้วง 08:08:43 5
8 24045 นายนาวิน ทำทาน 08:04:03 7
9 25972 นางสาวกิติญา สุกาโก 08:04:03 7
10 23809 นางสาวจิราพร คำทองยศ 08:07:29 10
11 23891 นางสาวนันท์นภัส วงค์แก้วมูล 08:07:29 10

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th