ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 24290 นางสาวกฤติกา บุญเมือง 3
2 23943 นายณัฐวุฒิ บุญมา 9
3 23936 นางสาวอุบลวรรณ สิทธิขันแก้ว 9
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475
Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th