ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
20870
นางสาววณิชยา หงษ์สีทอง
2
2
20961
นางสาวสุภัสสร จันเสาร์ 08:12:02
2
3
21138
นายภาณุวัฒน์ กาวิชัย 07:59:39
2
4
21233
นางสาววันวิสาข์ คำวัง
2
5
21078
นางสาวเมธาพร ผาบไชย 08:22:20
3
6
21225
นางสาวชณิลตา จัดแจง 07:58:13
3
7
23103
นางสาวกัญญาภัค นาเมืองรักษ์ 08:09:50
3
8
23107
นางสาวนรีกานต์ จันทร์แก้ว 08:04:58
3
9
23111
นางสาวเมทินี ดวงคำ 08:02:07
3
10
23112
นางสาววชิรญาณ์ มะโนสมบัติ 08:34:48
3
11
23115
นางสาวศศินา ทารินทร์ 08:02:12
3
12
21196
นางสาวปิยฉัตร ถาแก้ว
3
13
21112
นางสาวชรันดา ดวงเอ้ย 09:04:13
3
14
21084
นางสาวสุนันทินี คงเรือน 08:00:39
3
15
21076
นางสาวพรจิรา ปันเป็ก
3
16
20964
นายกฤตนัย เรือนคำ
3
17
20948
นางสาวนภัสสร รู้บาปบุญ 09:04:24
3
18
20827
นางสาวปิยากร ว่อง
3
19
20790
นางสาวรินทิพย์ สิ่งของ
3
20
23768
นางสาวมนัสนันท์ ก้อนคำตัน 07:56:47
4
21
23120
นางสาวกรรวี อุตุพร 08:22:29
4
22
20871
นางสาววนิดา เรียนคำ 08:05:51
4
23
20830
นางสาววรัญญา หมอป่า 08:12:59
4
24
20801
นายจักรกฤตย์ ลือเลิศ 08:48:10
4
25
20775
นายสุรยุทธ อังศุธรรังสี 08:04:37
4
26
23128
นายสถาพร ไชยเป็ง 08:05:14
5
27
20900
นายอมรเทพ เงินฝรั่ง 07:59:45
6
28
21213
นายบุริศร์ วงศ์สอน
6
29
20838
นายกฤตยชญ์ ยะคำ
6
30
21209
นายกัมพล กาญจน์วีระโยธิน 07:59:12
7
31
23152
นายมงคล ช่วยบ้าน 07:57:51
7
32
23150
นายพงศธร อิสระ 08:11:39
7
33
23145
นายจิราวุฒิ ปันต่า 07:57:43
7
34
21368
นางสาวปานประดับ ศักดิ์ศรี 08:20:53
7
35
21046
นายเกียรติพงศ์ อินทร์ชน 08:13:10
7
36
21021
นายวาทิตย์ อุปลังการ 08:56:38
7
37
20933
นายปารเมศ ราญรอน 08:02:32
7
38
20804
นายชิษณุพงษ์ สาศิลป์ 08:19:20
7
39
20859
นายอัษฎายุธ พรมผัด 08:10:22
7
40
20915
นางสาวปิยฉัตร ไชยราช 08:00:29
7
41
21149
นางสาวตะวันฉาย ไชยเนตร
8
42
21143
นางสาวกมลนาถ ไชยวงค์
8
43
20833
นางสาวศิลาพันธ์ ศรีใจวัง
8
44
20819
นางสาวขวัญชนก บัวนาค 07:57:44
8
45
21166
นางสาวอนงค์นาถ ตันต้าว
8
46
23167
นายจิรพณฑ์ หาญกา 07:55:36
9
47
23176
นางสาววรุณี ภูบุญทน 08:10:27
9
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th