ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
20822
นางสาวณัฎฐธิดา เมืองแก้ว
1
2
21225
นางสาวชณิลตา จัดแจง
3
3
23112
นางสาววชิรญาณ์ มะโนสมบัติ
3
4
23113
นางสาววรรณิดา พูนสุวรรณ์
3
5
20963
นายไกรวิทย์ วงศ์เจริญ
5
6
21024
นายเอกประวี แสนสาร
5
7
20847
นายธีรพงศ์ วงศ์ประสิทธิ์ 08:15:16
5
8
21366
นายธนนันท์ ไชยวงค์
6
9
23133
นายกันตพงศ์ กาวีละ
6
10
20292
นายอภิสิทธิ์ กันทะเนตร
6
11
23139
นางสาวมณฑิตา ทรงงาม
6
12
23140
นางสาวศุภามาส อินต๊ะมูล
6
13
20900
นายอมรเทพ เงินฝรั่ง
6
14
20988
นางสาวกัญญารัตน์ ใจปราง
6
15
21227
นางสาวชิดชนก แวงมั่ง
6
16
21214
นายพรลภัส สมฤทธิ์
6
17
21213
นายบุริศร์ วงศ์สอน
6
18
20920
นางสาววศินี วงศ์ใหญ่
6
19
20906
นางสาวณัฐธิชา แสนค่ายแก้ว
6
20
20901
นายอัครา ไชยมณี
6
21
20884
นายนนทวัฒน์ ช่างปัด
6
22
20882
นายฐิติพงษ์ สุธรรมแปง
6
23
20935
นายเมธาสิทธิ์ ราชเมืองมูล
6
24
21209
นายกัมพล กาญจน์วีระโยธิน
7
25
23150
นายพงศธร อิสระ
7
26
21071
นางสาวณัฐนันท์ มาสุข
7
27
20854
นายวุฒิชัย ฟังช้า
7
28
20771
นายศุภกร เรืองขจร
7
29
20786
นางสาวธิดารัตน์ เงินเศษ
7
30
21201
นางสาววริศรา อินต๊ะศิลป์
8
31
20945
นางสาวฐิติยา คงประเสริฐ
8
32
20837
นางสาวอมิตา มูลธิดา
8
33
21199
นางสาวพิชญ์พิมล หงษาคำ
9
34
21141
นายสหกรณ์ ทาริยะ
9
35
23174
นางสาววรรนภา อนุภาพ
9
36
21205
นางสาวอภิญญา อุดด้วง
9
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th