ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 24191 นางสาวพิชญาภรณ์ เพชรรินทร์ 08:17:07 3
2 24051 นายอัศวเทพ หมอกเหมย 08:39:19 4
3 24048 นายเมธิชัย ฟุจันทร์ 09:06:15 4
4 24148 นางสาวนันทพร กิตติพงศ์เดช 08:44:57 4
5 24167 นายณภัทร ภูบรรทัต 08:44:44 5
6 24226 นายเอกกวี กันวุฒิ 08:51:04 6
7 24907 นายสวิช ไกลถิ่น 08:07:12 6
8 25966 นายวัชระพล ปินตาเป็ก 08:07:12 6
9 24220 นายยงยุทธ แซ่หวัง 08:07:12 6
10 25964 นายภาคิน แคนลาด 08:07:12 6
11 25963 นายนัฐชัย บัวละวงค์ 08:07:12 6
12 24208 นายธนากร ธุระธรรม 08:07:12 6
13 23993 นายก้องยศ กมลภพ 08:07:12 6
14 24196 นางสาวสุชาดา ศรีสว่าง 08:07:12 6
15 24241 นางสาวสิริมา เมืองอินทร์ 08:51:12 6
16 24022 นางสาวต้องฤทัย เทพปวน 08:07:12 6
17 25962 นายธัชนันท์ ศรีอำคา 08:07:12 6
18 24043 นายธณภัทร พรมมา 08:43:47 10

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th