ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  มาสาย ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
23710
นางสาววชิรญาณ์ ใจมา 08:12:06
3
2
23724
นายธนากร วิสัย 08:06:13
6
3
23733
นางสาวณัฎฐริกา ธรรมยุติ 08:20:32
7
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th