ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2561
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 21754 นายทิวากร ศรีโม 08:08:08 1
2 21649 นางสาวฐิตินันท์ ขัตติยะ 08:24:20 2
3 23691 นายพันธกานต์ สมฤทธิ์ 08:10:20 3
4 23694 นางสาวนิพัชตรา ปิวะนา 09:02:09 3
5 21432 นายศาศวัต จันต๊ะยอด 08:46:16 3
6 21431 นายศรชัย โพธิ์ดี 08:10:08 3
7 21543 นายชินวัตร หลวงเป็ง 08:09:25 4
8 22378 นางสาวณัฐกฤตา คงพิทยาวงศ์ 08:46:22 4
9 23715 นายณุธิชา ตาสิทธิ์ 08:52:08 5
10 23731 นายอนันท์ ท้าวก๋า 08:41:32 7
11 23737 นางสาวอภิชญา เมืองแก่น 08:08:21 8
12 21580 นางสาวสุภาวิณี ไชยบุญเรือง 08:44:47 8
13 21395 นางสาวประภัสสร ลายแบน 08:27:29 8
14 21481 นางสาวธัญวรัตม์ ผลพิสิษฐ์ 08:27:23 8
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th