ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
22111
นางสาวสุภาวรัตน์ เป็กธนู
3
2
22249
นางสาวณัฏฐณิชา แซ่ซิ้ม
5
3
24329
นางสาวณัฐมล พงษาบรรพต
6
4
24314
นางสาวกรณิการ์ เจ้าส่ง
6
5
22088
นายอชิตพล ทรงงาม
6
6
23943
นายณัฐวุฒิ บุญมา
9
7
22359
นางสาวอุมาพร สมสมัย
9
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th