ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 22853 นางสาวพิยดา แก้วชมแก้ว 1
2 22672 นางสาวณัฐวดี เป็กธนู 1
3 23003 นางสาวญารินดา พรมมา 1
4 22950 นายพีรพัฒน์ การดี 2
5 22696 นายธีรภัทร์ แผ่นเบื้อง 2
6 22695 นายธนสิน ประดับ 2
7 22694 นายณัฐพงษ์ จันทร์กอง 2
8 22641 นางสาวเวธกา ธนะวงศ์ 2
9 22634 นางสาวนุชนาฏ ขรรค์ชัย 2
10 22665 นางสาวกรวิภา อินทรีย์ 2
11 22758 นางสาวกนกพิชญ์ ไชยถา 2
12 22793 นายสิรวิชญ์ ปอใจ 2
13 24833 นายปรัญชัย จนใจ 3
14 22649 นายชัชนันท์ อินหลง 3
15 22703 นายสัตจากาศ ภิวงศ์ 3
16 22920 นายวรวิทย์ แก้วปา 4
17 22701 นายวรพล จำปาวัน 4
18 22872 นายภาคิน ชลพล 4
19 23035 นายพงศกร ทองยา 4
20 22870 นายน้ำมนต์ องคะกาศ 4
21 22911 นายธิติพนธ์ บุญรัตนพฤทธิ์ 4
22 22779 นายตันติกร สิ่งของ 4
23 22821 นายชนะฉาย ไกลถิ่น 4
24 22692 นายเจษฎา ปัญญาสอน 4
25 22606 นายจิรกิตติ์ คิดดี 4
26 24842 นายครรชิตพล หาญจริง 4
27 22699 นายพีรพัฒน์ วงศ์วุฒิ 4
28 25417 นายภูมิธาดา มหาภาส 4
29 22788 นายรัตนศักดิ์ กาวีละ 4
30 22724 นางสาวรินนภา วงษ์ประยูร 4
31 22637 นางสาวบุษญามาศ ดอนเทศ 4
32 22893 นางสาวธัญวรัตม์ ไชยลังกา 4
33 22804 นางสาวดาราญาณา เชื้อเมืองพาน 4
34 22628 นางสาวฌาโป ฟองคำ 4
35 23074 นางสาวกัญญาศิริ สุขสำราญ 4
36 23683 นายพงศกร ชมภูพเยาว์ 5
37 24853 นางสาวสุรัสวดี พรมคำปา 5
38 24847 นางสาวพิมเกสร ไชยราช 5
39 22666 นางสาวกัลยากร ขันธะรัก 5
40 22658 นายพงษ์เพชร ชินคำ 6
41 24858 นายปฏิพัทธ์ บุญมา 6
42 24870 นายพงศ์พิสุทธิ์ จันต๊ะขัติ 7
43 22819 นายจตุรวัตร พรมคำปา 7
44 22858 นายกวินวิทย์ มูลธิดา 7
45 22864 นายฐากูร ภูนิคม 7
46 22948 นายปธานิน จตุนาม 8
47 22781 นายนวพล ลำมะศักดิ์ 8
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475
Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th