ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 22995 นายรณชัย พูลเณร 1
2 22955 นางสาวกรรณิกา แสนเขียว 1
3 22950 นายพีรพัฒน์ การดี 2
4 22641 นางสาวเวธกา ธนะวงศ์ 2
5 24833 นายปรัญชัย จนใจ 3
6 22812 นางสาวรัชนีกร ศรีใจมา 3
7 22870 นายน้ำมนต์ องคะกาศ 4
8 24841 นายชนิตพล คำแผ่นชัย 4
9 22804 นางสาวดาราญาณา เชื้อเมืองพาน 4
10 23074 นางสาวกัญญาศิริ สุขสำราญ 4
11 22878 นายฤชา ทะโล 5
12 22690 นายจารุกิตต์ เครือเถาว์ 5
13 23079 นางสาวปิยากร ระหงพนาดร 5
14 22889 นางสาวญาณิศา ไชยวงค์ทอน 5
15 25430 นายณัฐติพงษ์ เฉลิมศิริ 6
16 22677 นางสาวบุษบา ยุยรัมย์ 6
17 24861 นางสาวนงนภัส พลเจริญ 6
18 22824 นายธนากร ธะนวล 7
19 22819 นายจตุรวัตร พรมคำปา 7
20 22858 นายกวินวิทย์ มูลธิดา 7
21 22891 นางสาวณัฐวิภา วงศ์ใหญ่ 7
22 22781 นายนวพล ลำมะศักดิ์ 8
23 22632 นางสาวนันท์นภัส ภูใบ 8
24 22635 นางสาวเนื้อทอง เบญจมหามังกร 9
25 22645 นางสาวอรพิชชา ยารังษี 10
26 22643 นางสาวสุณิสา อุทธิยา 10
27 22976 นางสาวมาริษา จันทร์ใด 10
28 22963 นางสาวณัฐณิชา เจนใจ 10
29 24503 นางสาวฐนิชา มาลีแก้ว 10
30 22966 นางสาวธวัลพร กาใจ 10
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475
Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th