ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 21954 นายวรมน สยาม 3
2 22403 นายณฐพฤทธิ์ ชาตนฤมิต 3
3 21952 นายปฏิภาณ สันธิ 3
4 22152 นางสาวอภิภาวดี สุฤทธิ์ 3
5 22057 นางสาวปิยนุช จันทรัง 4
6 24298 นายธนกฤต รู้ทำนอง 4
7 22098 นางสาวบุณยาพร สุปัน 6
8 22186 นางสาวธิดารัตน์ ศรีวังคำ 6
9 22265 นางสาวฐิตินันท์ เรืองขจร 6
10 22278 นางสาวสุพิชชา อุทธิยา 6
11 22104 นางสาวรัตน์ธนวรรณ ปานา 6
12 22163 นายณัฐพนธ์ ยอดถี 7
13 24322 นายสุธิรัตน์ นันธิ 08:30:59 7
14 23940 นายกันต์ กันอินทร์ 9
15 21949 นายจิรพณฑ์ สัตนาโค 10
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th