ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2562
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 22758 นางสาวกนกพิชญ์ ไชยถา 2
2 22793 นายสิรวิชญ์ ปอใจ 2
3 22649 นายชัชนันท์ อินหลง 3
4 23035 นายพงศกร ทองยา 4
5 22788 นายรัตนศักดิ์ กาวีละ 4
6 23025 นางสาวอาทิตยา ปูชัย 4
7 22804 นางสาวดาราญาณา เชื้อเมืองพาน 4
8 22778 นายณัฐวัตร ยอดภิยะ 7
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475
Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th