ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย ประจำวันที่
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 23013 นางสาวรัตนวลี ขันทองคำ 08:43:58 1
2 22674 นางสาวธัญชนก สมฤทธิ์ 08:32:49 1
3 22749 นายภาคภูมิ แก้วเทพ 08:06:28 4
4 25417 นายภูมิธาดา มหาภาส 08:42:14 4
5 22788 นายรัตนศักดิ์ กาวีละ 08:42:05 4
6 22688 นางสาวสายสุวรรณ มาลัย 08:33:10 6
7 22669 นางสาวจุไรรัตน์ แก้วประภา 08:33:22 6
8 24871 นายพีรนันท์ ศรีกัน 08:41:13 7
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475
Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th