ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 22139 นางสาวฐิติมา โอบอ้วน 08:07:07 1
2 22218 นางสาวกิ่งนภา ดู่อุ๊ด 08:07:02 1
3 22128 นายวันมีชัย ปะสาวะโท 08:08:08 5
4 24328 นายชัชชล เอี่ยวเฮ็ง 08:07:18 6
5 22083 นายประเดิมชัย อินปั๋น 08:06:38 7
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th