ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 24507 นายคงกพัน ทะการ 08:04:12 1
2 24397 นายภิทักชัย ยองเพชร 08:31:11 2
3 24576 นางสาวปวันรัตน์ มูลธิดา 08:03:00 3
4 26544 นายวรภัทร อาศัยบุญ 08:03:00 3
5 26551 นางสาวปาณิสรา งามสมภาร 08:03:00 3
6 24475 นางสาวปิยธิดา ปงก๋า 08:19:30 6
7 24523 นางสาวจารุวรรณ นาทองคำ 08:19:30 6
8 24619 นางสาวเพ็ญพิชชา ยศวงค์สา 08:19:30 6
9 26523 นายชินวัฒน์ แปงหมื่น 08:19:30 6
10 26526 นางสาวญาณิศา ตันเตโช 08:19:30 6
11 26529 นางสาวธัญทิชา ทับทิมหิน 08:19:30 6
12 24336 นางสาวทิตยา แซ่ว้าง 08:07:57 7
13 26545 นายสมชาย ยั่วยวน 08:07:57 7
14 26557 นางสาวศิวัชญา พรหมจันทร์ 08:07:57 7
15 24638 นายภูบดินทร์ เขื่อนศิริ 08:04:53 8
16 26565 นายปรเมษฐ์ ช่างคำ 08:04:53 8
17 24561 นายยศภัทร อิ่นคำ 07:58:10 10
18 26149 นางสาวสิริวิมล จันทร์สุข 07:58:10 10
19 26154 นางสาวอรจิรา สารวรรณ์ 08:01:07 11

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th