ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 26 กันยายน 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 24623 นางสาวสุภิญญา กันทะนิตย์ 00:00:00 3
2 24742 นางสาวภีรฎา รักเดช 00:00:00 5
3 24783 นางสาวสิริวิมล ปุระตา 00:00:00 5
4 24594 นายเดชะนาจ ประคองจิตต์ 00:00:00 7
5 26540 นายจิราวุฒิ คณินนนท์ 10:14:08 7
6 24551 นายชินดนัย ยอดแก้ว 10:04:55 7
7 24670 นายนิธิวิชญ์ ยศคำ 00:00:00 9
8 24361 นายพันธวัช ศรีปัญญา 08:01:40 11

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th