ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
21519
นางสาวกวิสรา จิตพิมพ์
1
2
21617
นางสาวเบญจรัตน์ มหาวงศนันท์
1
3
23724
นายธนากร วิสัย 08:07:32
6
4
23720
นางสาวหนึ่งฤทัย สงวนนาม
6
5
23723
นางสาวสุนันทรา จิตตา
6
6
23727
นางสาวภัทราภรณ์ ทิพย์ป้อ
6
7
21403
นางสาวศศิกานต์ วุฒิ
6
8
21748
นายกันตภณ ราชบัณฑิตย์
8
9
23747
นายนันทวิทย์ วังผายแก้ว
8
10
21376
นายกฤตย์ จันทร์นวล
8
11
21381
นายพลพรหม ภู่ประภากร
8
12
21832
นายสหภพ จรเอ้กา
9
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th