ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
21564
เด็กหญิงโฉมสอางค์ ฟ้าตา
2
2
23709
นายเช็งเซีย กัง 08:08:23
5
3
23708
นางสาวปาริฉัตร แปงเพ็ชร
5
4
21640
นายศุภโชค สุนันต๊ะ 08:39:59
6
5
21699
เด็กหญิงศุภากานต์ เจนจัด
7
6
21499
เด็กชายกนกศักดิ์ อินสาร 08:29:54
7
7
21512
นายภูวนาท พรมมา 07:57:37
7
8
21404
นางสาวศศิประภา รู้ทำนอง
9
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th