ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 24701 นางสาววริยา จอมศรีลา 08:11:47 2
2 26496 นายดาบเงิน สายคำ 08:11:47 2
3 24809 นางสาวณัฐิดา ชาญชัยพิทักษ์สิน 08:02:15 7
4 26556 นางสาวศิริพร แซ่ลี 08:02:15 7
5 26564 นายนพกร เสนนะ 08:06:24 8
6 26578 นางสาวเมทิกา กรมณีอริยา 08:06:24 8

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th