ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  มาสาย ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
21695
นางสาวรัตติการณ์ ยองเพชร 07:55:45
2
2
21569
นางสาวน้ำทิพย์ คำแดง 07:55:38
2
3
21534
นางสาววรารัตน์ ภูห้องเพชร 08:10:08
3
4
21578
นางสาวสุกัญญา การเก็บ 07:56:08
5
5
21848
นางสาวภัททิยา อาจอาษา 08:28:19
5
6
21561
นางสาวเกวลิน ฟูแสง 08:10:14
5
7
21626
นายคุณวุฒิ วงศ์วุฒิ 07:56:14
6
8
21589
นายธนวัฒน์ รัตนเดชาสกุล 08:12:43
7
9
21787
นางสาวอภิญญา เครือเถาว์ 07:57:04
10
10
21780
นางสาวปรีชยานันท์ มั่นทอง 08:10:33
10
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th