ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  มาสาย ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
23874
นางสาวหนึ่งฤทัย พละสุ 08:19:26
5
2
22374
นางสาวกรกนก นามจุมจัง 08:23:30
9
3
22397
นางสาวสุฑารัตน์ มาพิยะ 08:22:09
9
4
22392
นางสาววรฤทัย โอบอ้อม 08:23:10
9
5
22360
นายเจษฏา ไชยวงค์ 08:19:15
10
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th