ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
22012
นางสาวทริกา หล้าหลอด
1
2
22088
นายอชิตพล ทรงงาม
6
3
22073
นายจักริน จะตุนาม
6
4
22376
นางสาวกัลชฎาภรณ์ ธิโนชัย
9
5
22348
นางสาวเปรมกมล ศรีวิชัย
9
6
22325
นายพิชวัส วีระพงษ์
9
7
23937
นางสาววัชณาพร สมแก้ว
9
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th