ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2562
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 23512 นางสาวธิตา สมนึกตน 2
2 23482 นางสาววาสินี ศรีเดช 3
3 23342 นางสาวบุญทริการ์ กันแก้ว 4
4 23211 นางสาวจินตกัญญา ชายศักดิ์ 4
5 23466 นางสาวชนาภา กันวงศ์ 5
6 25424 นายวรเมธ ช่างเก็บ 7
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475
Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th