ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 23599 นางสาววรางคณา มะโนรักษ์ 1
2 23535 นางสาวกัญญาวีร์ ปันจันทร์ 1
3 23389 นางสาวปรีญาภรณ์ วงษ์อามาตย์ 1
4 23346 นางสาวพรรณทิวา มาศดำ 1
5 23312 นางสาววรัญญา ก้อนราช 1
6 25383 นายศุภมิตร แก้วหน่อ 2
7 23515 นางสาวศิริขวัญ ใจวงศ์ 2
8 23326 นายภูวนัตถ์ รักยา 2
9 23309 นางสาวมยุรี สีเดช 2
10 23285 นายปภากานต์ ไม้ฉำฉา 2
11 23263 นางสาวเมธาวี แก้วดามเรือน 2
12 25394 นางสาวณัฎฐริดา ทำของดี 3
13 23780 นางสาวฐิติภา เทศนา 3
14 23467 นางสาวชรินรัตน์ กันแก้ว 3
15 23426 นางสาวกานต์ธิดา ก๋าใจ 3
16 23355 นางสาวสุชัญญา บุญมา 3
17 23347 นางสาวภัทรภรณ์ ยอดเรือน 3
18 23471 นางสาวทับทิม นันตาไชยวุฒิ 4
19 23383 นางสาวทิพย์ตะวัน ชื่นเสมอ 4
20 23342 นางสาวบุญทริการ์ กันแก้ว 4
21 25419 นางสาวณัฐวดี รู้หาเงิน 6
22 23510 นางสาวดวงดาว หยิบยา 6
23 23507 นางสาวกมลชนก ณะพุธ 6
24 23459 นายวรายุส อิ่นคำ 6
25 23214 นางสาวชณาทิพย์ จิตวิหาร 6
26 23481 นางสาววรรณิษา วงศาสนธิ์ 6
27 25427 นายอภิวัฒน์ บุญคา 7
28 25424 นายวรเมธ ช่างเก็บ 7
29 23302 นางสาวนิศารัตน์ จันทร์เป็ง 9
30 23296 นางสาวทิพวรรณ มาศดำ 9
31 23247 นายอดิศร หลวงแก้ว 9
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475
Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th