ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 23427 นางสาวคีตภัทร เงินพิบูล 2
2 25405 นายเสฏฐวุฒิ พักแก้ว 4
3 24343 นายจักรรินทร์ บัวติ๊บ 4
4 23342 นางสาวบุญทริการ์ กันแก้ว 4
5 23233 นายกายสิทธิ์ ค้าอานม้า 4
6 23206 นางสาวกนกวรรณ แสนสาร 4
7 23767 นางสาวกฤษณา ไกลถิ่น 5
8 23664 นางสาวบงกช ปละใจ 5
9 25429 นายอานนท์ แอนโทนี่ กิมส์ 7
10 25427 นายอภิวัฒน์ บุญคา 7
11 25424 นายวรเมธ ช่างเก็บ 7
12 23555 นางสาววรนิษฐา ยองเพชร 9
13 23644 นางสาววริศรา ดวงแก้ว 11
14 23622 นางสาวณัฏฐาณิชา เต่าให้ 11
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475
Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th