ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 22829 นายปรเมษฐ์ ชูจุ้ย 5
2 22787 นายรัฐศาสตร์ รักเมือง 7
3 24868 นายธัญวัฒน์ คำดอน 7
4 22986 นายชินวัตร์ เป็กธนู 9
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th