ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 22779 นายตันติกร สิ่งของ 4
2 22804 นางสาวดาราญาณา เชื้อเมืองพาน 4
3 22628 นางสาวฌาโป ฟองคำ 4
4 23074 นางสาวกัญญาศิริ สุขสำราญ 4
5 24851 นางสาวสุดารัตน์ นามวิลา 5
6 22948 นายปธานิน จตุนาม 8
7 23063 นางสาวศุภนิดา ทะระมา 8
8 23022 นางสาวธัญจิรา บุตรดี 10
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th