ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25364 นางสาวกุลธิดา ช่างปัด 07:59:10 5
2 25370 นางสาวบุญญาภา เทศนา 08:04:00 7
3 25227 นายธีร์ธวัช หลวงคา 08:04:00 7
4 25217 นางสาวศศิธร กาน้อย 08:04:00 7
5 25345 นายจารุภัทร แท่งทอง 08:05:19 8
6 26587 นายธนกานต์ ศรีกัน 08:05:19 8
7 24943 นางสาวเอมมิกา จิตมโนวรรณ์ 08:14:54 10
8 24956 นายรัชชาพงศ์ กันทะสิงห์ 08:14:54 10

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th