ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
22413
เด็กหญิงครองขวัญ มูลอ้าย
3
2
22128
เด็กชายวันมีชัย ปะสาวะโท
5
3
22161
เด็กชายณัฐวัตร พัฒนอุดมกิต
6
4
22133
นายอนิรุทต์ ระวังการ
7
5
23949
นางสาวณัฐพร แก้วยาใจ
10
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th