ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
22057
นางสาวปิยนุช จันทรัง
4
2
22140
นางสาวทราภรณ์ ปานบัวคำ
4
3
23874
นางสาวหนึ่งฤทัย พละสุ 08:19:03
5
4
22043
นายวิทยา อมรสิทธิ์
5
5
24311
นางสาวเกศรินทร์ อ่อนสกุล
5
6
22219
นางสาวเกวลี ชัยปราณี
6
7
22049
นางสาวอัจจิมา มาลัยวัลย์
6
8
22186
นางสาวธิดารัตน์ ศรีวังคำ
6
9
21965
นางสาวจุฬารัตน์ ศรีอำคา
8
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th