ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
24290
นางสาวกฤติกา บุญเมือง
3
2
22001
นายวิทยากร เขียวใหญ่
3
3
22022
นางสาวพัฒน์จีรภัค เวียงยศ
4
4
24299
นางสาวยุพดี เหลืองตรงกิจ
4
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th