ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
22277
นางสาวสิริกานต์ ภูภักดี
7
2
22158
นายฉัตรมงคล รักตน
7
3
24324
นายชินวัฒน์ นาเมืองรักษ์
7
4
22083
นายประเดิมชัย อินปั๋น
7
5
22299
นางสาวกุลกาญจน์ สุทธหลาน
8
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th