ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
22641
เด็กหญิงเวธกา ธนะวงศ์
1
2
22637
เด็กหญิงบุษญามาศ ดอนเทศ
1
3
22619
เด็กหญิงกมลศินีย์ ชัยชะนะ
1
4
22660
เด็กชายภาณุพงศ์ ธนะมงคล
2
5
22848
เด็กหญิงปาณิตา ติ๊บแก้ว
6
6
22824
เด็กชายธนากร ธะนวล
6
7
22819
เด็กชายจตุรวัตร พรมคำปา
6
8
22847
เด็กหญิงนิภาพร สารน้อย
6
9
22816
เด็กชายกันตธี อินรัตน์
6
10
23025
เด็กหญิงอาทิตยา ปูชัย
10
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th