ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
23200
เด็กชายรัฐกิจ ชัยลังกา
1
2
23273
เด็กหญิงสุวพิชญ์ เขียวสด
2
3
23502
เด็กชายเมธิชัย ดอเลาะ
8
4
23622
เด็กหญิงณัฏฐาณิชา เต่าให้
11
5
23614
เด็กชายวรเมธี หน่อมี
11
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th