ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 23979 เด็กหญิงปภาดา ท่าวอำมาตย์ 1
2 23956 เด็กชายธนดล เชียงแรง 1
3 23977 เด็กหญิงเดือนกันยา อุทธิยา 1
4 23991 เด็กหญิงอรวี อุทธิยา 1
5 24033 เด็กหญิงรัตน์สุดา ตู่เป็ง 2
6 24012 เด็กชายอิทธิกร ภูนามูล 2
7 24058 เด็กหญิงณัฐชญาฏา กองแก้ว 3
8 24036 เด็กชายกิตติกร อยู่ดี 3
9 24103 เด็กหญิงตวงทรัพย์ บุญแจ้ง 4
10 24097 เด็กหญิงคณิตศร ธะนะหมอก 4
11 24118 เด็กชายกฤติธี ลือนันต๊ะ 5
12 24167 เด็กชายณภัทร ภูบรรทัต 6
13 24202 เด็กชายเกรียงศักดิ์ ต๊ะคำ 7
14 24239 เด็กหญิงศศิกานต์ เสาร์จันท์ 7
15 24227 เด็กชายเอกชัย รักษาภักดี 7
16 24226 เด็กชายเอกกวี กันวุฒิ 7
17 24218 เด็กชายภูริพัฒน์ ราชคม 7
18 24216 เด็กชายพีระพัฒน์ รู้กอง 7
19 24213 เด็กชายนาวิน แก้วกระจ่าง 7
20 24205 เด็กชายชิษณุพงษ์ ช้างสีทอง 7
21 24250 เด็กชายธีรดนย์ ใจติ๊บ 08:21:59 8
22 23818 เด็กหญิงณิชารีย์ มลิวัลย์ 9
23 23798 เด็กชายอรรถกร บุตรศาสตร์ 9
24 23805 เด็กชายคณิน กปิลกาญจน์ 9
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475
Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th