ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 23992 เด็กหญิงอัจฉรินทร์ จินโจ 1
2 23956 เด็กชายธนดล เชียงแรง 1
3 23977 เด็กหญิงเดือนกันยา อุทธิยา 1
4 23908 เด็กชายไกรฤกษ์ จันทร์แดง 1
5 23984 เด็กหญิงพิญาดา คำพลอย 1
6 23983 เด็กหญิงพิชญา พันสุภะ 1
7 23970 เด็กหญิงจิราภา ป้องคำ 1
8 23967 เด็กหญิงจันทนี ธิสงค์ 1
9 23964 เด็กหญิงกรกมล วงค์เรือง 1
10 23961 เด็กชายไพรัช รำไพ 1
11 24000 เด็กชายณัฐภูมิ อุบล 2
12 23993 เด็กชายก้องยศ กมลภพ 2
13 24045 เด็กชายนาวิน ทำทาน 3
14 24067 เด็กหญิงพัทริยาภรณ์ หล่อพิเชียร 3
15 24065 เด็กหญิงปิ่นธิดา ธนูสา 3
16 24056 เด็กหญิงจิรนันท์ สุวรรณ์ทัย 3
17 24036 เด็กชายกิตติกร อยู่ดี 3
18 24047 เด็กชายพิชญุตม์ การช่างทำ 3
19 24135 เด็กชายศุภวิชญ์ คำเงิน 5
20 24183 เด็กหญิง เกตุสวรรณ ติ๊บปละ 6
21 24167 เด็กชายณภัทร ภูบรรทัต 6
22 24208 เด็กชายธนากร ธุระธรรม 7
23 24202 เด็กชายเกรียงศักดิ์ ต๊ะคำ 7
24 24225 เด็กชายสืบพงษ์ ศรีอำคา 7
25 24227 เด็กชายเอกชัย รักษาภักดี 7
26 24226 เด็กชายเอกกวี กันวุฒิ 7
27 24218 เด็กชายภูริพัฒน์ ราชคม 7
28 24216 เด็กชายพีระพัฒน์ รู้กอง 7
29 24215 เด็กชายพงษ์พัตร อุดรวงค์ 7
30 24213 เด็กชายนาวิน แก้วกระจ่าง 7
31 24205 เด็กชายชิษณุพงษ์ ช้างสีทอง 7
32 24250 เด็กชายธีรดนย์ ใจติ๊บ 8
33 24274 เด็กหญิงชยาภรณ์ อิ่นคำ 8
34 24262 เด็กชายมังกร สุขลอย 8
35 24284 เด็กหญิงอาทิตยา สุภาเรือง 8
36 24276 เด็กหญิงเซ็ก โย ตัน 8
37 24270 เด็กหญิงกมลชนก ผางคำ 8
38 23819 เด็กชายวุฒิชัย อินฟู 9
39 23817 เด็กหญิงปริยากร สิทธิภารัตน์ 9
40 23847 เด็กชายศักดิ์ศรี อำไธสง 10
41 24254 เด็กชายนิติศาสตร์ กุลนาแปง 12
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475
Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th