ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย ประจำวันที่
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 24107 เด็กหญิงบงกช บุตรเนียม 08:25:27 4
2 24101 เด็กหญิงโชติกา ปักกาโล 08:25:35 4
3 24114 เด็กหญิงอนัญลักษณ์ บุญเรืองฤทธิ์ 08:25:41 4
4 24162 เด็กชายกฤษฎากร ยศคำ 08:12:58 6
5 24171 เด็กชายธีรเดช ถานาเรือ 08:09:11 6
6 24170 เด็กชายธนวัฒน์ อ่ำชาวนา 08:09:05 6
7 24178 เด็กชายมนัสนันท์ สุขสำราญ 08:12:40 6
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475
Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th