ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
22609
เด็กชายณัฐพนธ์ พรมวงค์
1
2
22611
เด็กชายธนากร พรมคณะ
1
3
22724
เด็กหญิงรินนภา วงศ์ประยูร
3
4
22736
เด็กชายจุลจักร นันใจ
4
5
22820
เด็กชายจิรายุ ทะระมา
6
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th