ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
22661
เด็กชายวรเมธ ชื่นใจ
2
2
22662
เด็กชายวีระศักดิ์ ช่างปัด
2
3
22858
เด็กชายกวินวิทย์ มูลธิดา 08:15:33
7
4
22918
เด็กชายรัชชานนท์ เพชราช
8
5
22919
เด็กชายวชิรวิทย์ มูลอัง
8
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th