ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
22622
เด็กหญิงจันจิรา พงษ์พานิช
1
2
22647
เด็กหญิงอาทิตยา เย็นใจ
1
3
22675
เด็กหญิงนิธิยา ตัน
2
4
22706
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ ยองเพชร
3
5
22702
เด็กชายวีรภัทร ไชยะ
3
6
22695
เด็กชายธนสิน ประดับ
3
7
22693
เด็กชายชยุต ปลายหาญ
3
8
22774
เด็กชายกรกฎ ขรรค์ชัย
5
9
22787
เด็กชายรัฐศาสตร์ รักเมือง
5
10
22791
เด็กชายศุภณัฐ แก้วรากมุข
5
11
22805
เด็กหญิงธนัชญา สุภารัตน์
5
12
22806
เด็กหญิงธัญญรักษ์ เขื่อนเก้า
5
13
22783
เด็กชายปสุตา ทิวาพัฒน์
5
14
22813
เด็กชายสหฉัตร วรรณศรี
5
15
22827
เด็กชายนิรวิทร์ แสนอินทร์
6
16
22838
เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีอำคา
6
17
22819
เด็กชายจตุรวัตร พรมคำปา
6
18
22871
เด็กชายปริตร โคตแสง
7
19
22873
เด็กชายภีรพัฒน์ แก้วมหานิล
7
20
22878
เด็กชายฤชา ทะโล
7
21
22881
เด็กชายวีรภัทร แสงศรีจันทร์
7
22
23006
เด็กหญิงนภัสสร กองแสง
10
23
23016
เด็กหญิงลดามณี ทินภัทรสกุล
10
24
23000
เด็กหญิงจิณห์วรา วีระฤทธิพันธ์
10
25
23001
เด็กหญิงชมพูนุท ท้องทากาศ
10
26
23004
เด็กหญิงณัฐธิดา อินใจยา
10
27
23019
เด็กหญิงสุพัตรา บุตรราช
10
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th