ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
22609
เด็กชายณัฐพนธ์ พรมวงค์
1
2
22611
เด็กชายธนากร พรมคณะ
1
3
22612
เด็กชายพีรพัฒน์ เดชสม
1
4
22750
เด็กชายภาณุกฤช ขันไชย
4
5
22809
เด็กหญิงนุชจรี เชยบาล
5
6
23770
นายจรณินทร์ ลือเลิศ
5
7
22885
เด็กชายสิทธิชัย ต๊ะผัด
7
8
23044
เด็กชายตรีภพ สุดจิตร์สมโภชน์ 08:05:24
11
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th