ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25643 นายชญานนท์ บุรีแก้ว 08:40:31 2
2 25814 ด.ช.ธีรภัทร แก้วบุตร 08:41:54 6
3 25806 ด.ช.ณัฐพล ใจติ๊บ 08:24:23 6
4 25804 ด.ช.จักรินทร์ ปัชชาแปง 08:38:46 6
5 25898 ด.ช.ภาณุวิชญ์ จักรถ 08:41:44 8

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th