ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2562
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 24514 เด็กชายปภังกร ก๋ารินทร์ 1
2 24508 เด็กชายชัชชานนน์ ไชยวงศ์ษา 1
3 24584 เด็กหญิงอติมา มีปาน 2
4 24569 เด็กหญิงดนยา เกตุประเสริฐ 2
5 24557 เด็กชายพชร ยาวิชัย 2
6 24551 เด็กชายชินดนัย ยอดแก้ว 2
7 25443 เด็กหญิงพาณิภัค พลดอน 2
8 24602 เด็กชายสันหญัฐ ใคร่นุ่นสิงห์ 3
9 24598 เด็กชายรัฐนันท์ แก่นวิทย์ 3
10 24592 เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีโม 3
11 24471 เด็กชายกิจพูนทรัพย์ ราหุรักษ์ 3
12 24901 เด็กชายวรชัย อุ่นดอนตอง 5
13 24733 เด็กหญิงธิดาทิพย์ ตานคำ 6
14 24747 เด็กชายกีรติกร เทพผง 7
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475
Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th