ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
24012
เด็กชายอิทธิกร ภูนามูล
2
2
24231
เด็กหญิงฑิตยา ภูพานเพลิง
7
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th