ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 24000 เด็กชายณัฐภูมิ อุบล 2
2 23993 เด็กชายก้องยศ กมลภพ 2
3 24056 เด็กหญิงจิรนันท์ สุวรรณ์ทัย 3
4 24051 เด็กชายอัศวเทพ หมอกเหมย 3
5 24879 เด็กชายฐิติพงษ์ รวดเร็ว 4
6 24202 เด็กชายเกรียงศักดิ์ ต๊ะคำ 7
7 24907 เด็กชายสวิช ไกลถิ่น 8
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th