ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 24536 เด็กหญิงพนิดา ขรรค์ชัย 1
2 24529 เด็กหญิงธมลวรรณ ชัยวุฒิ 1
3 24701 เด็กหญิงวริยา จอมศรีลา 5
4 24790 เด็กชายณัฐพล ไชยยาเทพ 8
5 24788 เด็กชายจิรพนธิ์ สถานกอง 8
6 24385 เด็กหญิงอัญธิฌา สิงห์แก้ว 9
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475
Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th