ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 24523 เด็กหญิงจารุวรรณ นาทองคำ 1
2 24771 เด็กหญิงชมพูนุช วัฒนากนกวงศ์ 7
3 24788 เด็กชายจิรพนธิ์ สถานกอง 8
4 24385 เด็กหญิงอัญธิฌา สิงห์แก้ว 9
5 24526 เด็กหญิงณัฐกานต์ ฟองการ 9
6 24454 เด็กหญิงสุพิชชา ปัญญาหล้า 11
7 24451 เด็กหญิงพิรดา เหล็กแปง 11
8 24448 เด็กหญิงปิยธิดา พาวะพรม 11
9 24445 เด็กหญิงธฤษวรรณ สนิทดี 11
10 24433 เด็กชายเศรษฐพงศ์ ปัญญาดี 11
11 24362 เด็กชายพีรวิชญ์ วงศ์ประสิทธิ์ 11
12 24423 เด็กชายจักรินทร์ ถานะกอง 11
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475
Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th