ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
23227
เด็กหญิงสิริวิมล ศรีมูลราช
1
2
23222
เด็กหญิงรัชนก พรมการ
1
3
23220
เด็กหญิงภานรินทร์ แสงสี
1
4
23270
เด็กหญิงสุปาณี แปลงไทยวงค์
2
5
23291
เด็กหญิงจริญญา จันทร์สอน
3
6
23520
เด็กหญิงสุพิชญา บุญชาติ
8
7
23521
เด็กหญิงหทัยวรรณ ปอใจ
8
8
23507
เด็กหญิงกมลชนก ณะพุธ
8
9
23503
เด็กชายรณกร แก้วสนิท
8
10
23500
เด็กชายภูริชานันท์ จันธิมา
8
11
23495
เด็กชายธารทิพย์ทอง วงศ์วุฒิ
8
12
23502
เด็กชายเมธิชัย ดอเลาะ
8
13
23508
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี บัวผัด
8
14
23511
เด็กหญิงธันยมัย สุทธโน
8
15
23515
เด็กหญิงศิริขวัญ ใจวงศ์
8
16
23514
เด็กหญิงวรรณารดา จันทร์จ่าง
8
17
23512
เด็กหญิงธิตา สมนึกตน
8
18
23513
เด็กหญิงพรรวษามิ์ มหาวงศนันท์
8
19
23431
เด็กหญิงพรชิตา หมอป่า
8
20
23528
เด็กชายนัสสุนันท์ แปงคำ
9
21
23587
เด็กหญิงณัฐชยา แวววีระกุล
10
22
23597
เด็กหญิงรังสิมา จันทร์ทูรย์
10
23
23573
เด็กชายอนุวัชช์ ไม้ตรง
10
24
23596
เด็กหญิงโยษิตา นันติ
10
25
23577
เด็กหญิงจิรัชยา สินเปียง
10
26
23582
เด็กหญิงชลธิชา ปัญญาหล้า
10
27
23583
เด็กหญิงชุติกาญน์ ชาติชำนาญ
10
28
23584
เด็กหญิงญาณพัทธ์ สิงห์ใจ
10
29
23586
เด็กหญิงฐิตาพร ขันคำ
10
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th