ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
23212
เด็กหญิงจิรนันท์ เสนา
1
2
23192
เด็กชายฉัตรวรพล นันทลักษณ์โมฬี
1
3
23248
เด็กหญิงกัลยา แซ่ลี
2
4
23234
เด็กชายจิรายุ อุทธิยา
2
5
23352
เด็กหญิงวาสนา ติ๊บแก้ว
4
6
23381
เด็กหญิงณัตินี สิงห์ใจ
5
7
23416
เด็กชายภูมินทร์ นาเลิศ 08:03:52
6
8
23413
เด็กชายนัทพงษ์ แก้วกันใจ
6
9
23493
เด็กชายณัฐกิตติ์ กิติสัตย์ 08:01:53
8
10
23539
เด็กหญิงณัฐริกา ปินตา
9
11
23623
เด็กหญิงณัฐกฤตา สมร่าง
11
12
23625
เด็กหญิงทิพาวรรณ พรมตัน
11
13
23640
เด็กหญิงรัศมิ์กร จงสุวรรณไพศาล
11
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th