ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 24658 เด็กหญิงมนัสนันท์ ชุมภุ 4
2 24654 เด็กหญิงไปรยา มังคะละ 4
3 24648 เด็กหญิงนภกานต์ กันกูล 4
4 24737 เด็กหญิงปรียนุช ป้องเรือ 6
5 24716 เด็กชายธนาทร แสนอินทร์ 6
6 24825 เด็กหญิงอรดี ธิเขียว 8
7 24646 เด็กหญิงณัฐณิชา ไข่แก้ว 10
8 24468 เด็กหญิงชลธิชา สิทธิโชค 12
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th