ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 24510 เด็กชายตุลา นาสมพงษ์ 1
2 24506 เด็กชายเกรียงศักดิ์ เดชจร 1
3 24654 เด็กหญิงไปรยา มังคะละ 4
4 24730 เด็กหญิงทักษพร เพชรตะกั่ว 6
5 24722 เด็กชายศุภกานต์ ชุ่มมงคล 6
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th