ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25101 เด็กหญิงอาจารียา ปกครองบ้าน 1
2 25076 เด็กชายอารักข์ รุ่งสว่าง 1
3 25155 เด็กชายวุฒิพันธ์ ปันเบี้ยว 3
4 25218 เด็กหญิงศุลีพร ภู่จีน 4
5 25206 เด็กหญิงณัฏฐชา แก้วมะโน 4
6 25244 เด็กหญิงฐิติรัตน์ แดงเครื่อง 5
7 25267 เด็กชายทัศพล วงศ์พรม 6
8 25340 เด็กหญิงสลินรัตน์ จะปี 7
9 24986 เด็กชายพงค์จักรภัทรติ์ ปานต๊ะรังษี 11
10 24979 เด็กชายเตชสิทธิ์ จบศรี 11
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475
Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th