ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25072 เด็กชายภูมิพร้อม จอมป้อ 1
2 25368 เด็กหญิงดรัลรัตน์ ธะนะคำมา 8
3 24973 เด็กหญิงพัทธนันท์ ขันคำ 10
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475
Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th