ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 24523 เด็กหญิงจารุวรรณ นาทองคำ 1
2 24785 เด็กหญิงอาราดา อ่าวลึกน้อย 7
3 24773 เด็กหญิงโชติกา ไชยชมภู 7
4 24760 เด็กชายนิรัติศัย อุดทังไข 7
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th