ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2561
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 24661 เด็กหญิงลักษิกา ทาบุญ 4
2 24638 เด็กชายภูบดินทร์ เขื่อนศิริ 4
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th