ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
24039
เด็กชายจุฬารุ่ง วงศ์วุฒิ
3
2
24082
เด็กชายนันทวัฒน์ กุมใจ
4
3
24235
เด็กหญิงเปรมมิกา อินบาล
7
4
24237
เด็กหญิงรัตติกาล เมืองศรี
7
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th