ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
23958
เด็กชายนันทพงษ์ ดอกสน
1
2
23955
เด็กชายทรงพล ษรเสวี
1
3
23983
เด็กหญิงพิชญา พันสุภะ
1
4
23977
เด็กหญิงเดือนกันยา อุทธิยา
1
5
23796
เด็กหญิงณัฐณิชา เงินท๊อก
1
6
23908
เด็กชายไกรฤกษ์ จันทร์แดง
1
7
24044
เด็กชายธีระพันธ์ จันทร์สวย
3
8
24139
เด็กหญิงกนกพร อินสาม
5
9
24157
เด็กหญิงวณิชยา ดวงดี
5
10
24138
เด็กชายฮิโรกิ มินาคาวา
5
11
24142
เด็กหญิงชญานิน หินนก
5
12
24126
เด็กชายทวีชัย บุญแก้ว
5
13
24177
เด็กชายภานุภาพ ยาวิชัย
6
14
24210
เด็กชายนพรุจ โคตรสมบัติ
7
15
24215
เด็กชายพงษ์พัตร อุดรวงค์
7
16
24262
เด็กชายมังกร สุขลอย
8
17
24255
เด็กชายปริญญา คำระมาศ
8
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th