ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  มาสาย ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
24244
เด็กชายกฤษณพงษ์ จำปีเจริญสุข 08:06:29
8
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th