ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  มาสาย ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
24125
เด็กชายติณณภพ วงค์ลา 08:07:57
5
2
24134
เด็กชายศุภณัฐ คำชื่น 08:10:57
5
3
24131
เด็กชายพันธุ์ธิช สมคะเน 08:07:49
5
4
24199
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย กันทะ 08:08:03
6
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th