บุคลากรโรงเรียน
 ผลงานนักเรียน/บุคลากร/โรงเรียน

 นักเรียนเทิงวิทยาคม

 ระดับชั้น
 ห้องเรียน
 ประจำปีการศึกษา
 

 สถิตินักเรียนปัจจุบัน

 ประจำวันที่  11 มีนาคม 2563
ชั้น นักเรียน ชาย หญิง ลา สาย
ม.1
450
191
259
0
0
0
ม.2
464
193
271
0
0
0
ม.3
443
197
246
0
0
0
ม.4
336
104
232
3
0
0
ม.5
337
141
196
25
0
0
ม.6
349
129
220
0
0
0
ยอดนักเรียน 2,379 คน

 ตรวจสอบสภาพนักเรียน