บุคลากรโรงเรียน
 ผลงานนักเรียน/บุคลากร/โรงเรียน

 นักเรียนเทิงวิทยาคม

 ระดับชั้น
 ห้องเรียน
 ประจำปีการศึกษา
 

 สถิตินักเรียนปัจจุบัน

 ประจำวันที่  17 กันยายน 2562
ชั้น นักเรียน ชาย หญิง ลา สาย
ม.1
453
192
261
2
2
0
ม.2
465
195
270
1
2
0
ม.3
449
200
249
4
1
1
ม.4
347
110
237
0
7
2
ม.5
340
141
199
4
6
0
ม.6
350
130
220
11
9
1
ยอดนักเรียน 2,404 คน

 ตรวจสอบสภาพนักเรียน