บุคลากรโรงเรียน
 ผลงานนักเรียน/บุคลากร/โรงเรียน

 นักเรียนเทิงวิทยาคม

 ระดับชั้น
 ห้องเรียน
 ประจำปีการศึกษา
 

 สถิตินักเรียนปัจจุบัน

 ประจำวันที่  22 พฤศจิกายน 2562
ชั้น นักเรียน ชาย หญิง ลา สาย
ม.1
450
191
259
10
0
1
ม.2
464
193
271
12
0
1
ม.3
447
199
248
24
0
2
ม.4
344
108
236
14
0
1
ม.5
339
141
198
30
0
8
ม.6
351
130
221
34
0
15
ยอดนักเรียน 2,396 คน

 ตรวจสอบสภาพนักเรียน