บุคลากรโรงเรียน
 ผลงานนักเรียน/บุคลากร/โรงเรียน

 นักเรียนเทิงวิทยาคม

 ระดับชั้น
 ห้องเรียน
 ประจำปีการศึกษา
 

 สถิตินักเรียนปัจจุบัน

 ประจำวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2563
ชั้น นักเรียน ชาย หญิง ลา สาย
ม.1
450
191
259
1
7
0
ม.2
464
193
271
5
10
0
ม.3
443
197
246
19
6
0
ม.4
338
105
233
6
3
0
ม.5
339
141
198
14
6
0
ม.6
349
129
220
48
28
0
ยอดนักเรียน 2,384 คน

 ตรวจสอบสภาพนักเรียน