บุคลากรโรงเรียน
 ผลงานนักเรียน/บุคลากร/โรงเรียน

 นักเรียนเทิงวิทยาคม

 ระดับชั้น
 ห้องเรียน
 ประจำปีการศึกษา
 

 สถิตินักเรียนปัจจุบัน

 ประจำวันที่  22 มกราคม 2563
ชั้น นักเรียน ชาย หญิง ลา สาย
ม.1
450
191
259
3
0
0
ม.2
464
193
271
6
0
1
ม.3
445
199
246
41
0
7
ม.4
342
107
235
31
0
2
ม.5
339
141
198
47
0
4
ม.6
349
129
220
68
0
7
ยอดนักเรียน 2,390 คน

 ตรวจสอบสภาพนักเรียน