บุคลากรโรงเรียน
 ผลงานนักเรียน/บุคลากร/โรงเรียน

 นักเรียนเทิงวิทยาคม

 ระดับชั้น
 ห้องเรียน
 ประจำปีการศึกษา
 

 สถิตินักเรียนปัจจุบัน

 ประจำวันที่  19 กรกฎาคม 2562
ชั้น นักเรียน ชาย หญิง ลา สาย
ม.1
455
193
262
0
0
0
ม.2
465
195
270
0
0
0
ม.3
450
201
249
0
0
0
ม.4
349
110
239
0
0
0
ม.5
340
141
199
0
0
0
ม.6
350
130
220
0
0
0
ยอดนักเรียน 2,409 คน

 ตรวจสอบสภาพนักเรียน