ประวัติโรงเรียนเทิงวิทยาคม

อัตลักษณ์โรงเรียนเทิงวิทยาคม คือ "สร้างตนเป็นบุคคลคุณภาพ"

โรงเรียนเทิงวิทยาคม ได้รับอนุมัติจัดตั้งโดย กรมสามัญศึกษา ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2511
โดยใช้ชื่อว่า " โรงเรียนเทิงศิริวัฒน์วิทยาคม " ตั้งอยู่เลขที่ 278 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ห่างจากจังหวัดเชียงราย 64 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอเทิง 500 เมตร มีพื้นที่ 64 ไร่เศษ ในปีการศึกษาแรก มีครูจำนวน 3 คน นักเรียน 18 คน นักการภารโรง 1 คน โรงเรียนเทิงศิริวัฒน์วิทยาคม ได้พัฒนาขึ้นมาทุกๆ ปี จำนวนครู นักเรียน นักการภารโรงและอาคารสถานที่เพิ่มมากขึ้น ต่อมาในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2523 ทางโรงเรียนได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนเทิงวิทยาคม ตามความต้องการของประชาชนผู้ปกครองชาวอำเภอเทิง ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ทางชมรมผู้ปกครองและครู ได้ซื้อที่ดินมอบให้โรงเรียน เป็นจำนวน 10 ไร่เศษ รวมพื้นที่ของโรงเรียน เป็น 77 ไร่ 29.6 ตารางวา

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2552 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ได้เปิดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีครูทั้งหมด 68 คน นักเรียน 2,618 คน นักการภารโรง 9 แม่บ้าน 5 คน คนยามรักษาการณ์ 2 คน พนักงานขับรถยนต์ 2 คน อาคารเรียนถาวร 5 หลัง โรงฝึกงาน 4 หลัง หอประชุม 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง มีแผนชั้นเรียน 10- 9 - 9 และ 8 - 7 - 7 รวม 50 ห้องเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุ่มที่ 4 มีครูประจำการทั้งหมด 99 คน พนักงานราชการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 34 คน เจ้าหน้าที่ช่างครุภัณฑ์ 6 คน เจ้าหน้าที่ขับเครื่องกลขนาดกลาง 1 คน และนักเรียน 2,677 คน