สรุปผลการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม
ประจำปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ห้อง
»เลือกระดับชั้นเรียน

»เลือกห้องเรียน
ที่รหัสชื่อ - นามสกุลสถานะการใช้สิทธิ์
ใช้สิทธิ์ : คน คิดเป็นร้อยละ ไม่ใช้สิทธิ์ : คน คิดเป็นร้อยละ