สรุปผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

เบอร์ 1


พรรคบุ้งไฟแดง
นายสิทธิศักดิ์ ทายะนา ห้อง 4/7

เบอร์ 2


พรรคSTAR พัฒนา ทว.
นายสรวิศ เสนสุวรรณ ห้อง ม.4/8

เบอร์ 3


พรรคเสรีชนคน ทว.
นายพนาวุธ อุดทังไข ห้อง ม.4/10

เบอร์ 4


พรรคคะวะโต
นายภูบดินทร์ พูลพิพิศ ม.4/10
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475
Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th