บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม
ประจำปีการศึกษา 2563
ปิดระบบแล้ว ในวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น.