นายโยธิน ศิริเอ้ย
โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ผู้นำทางวิชาการ ผู้ทุ่มแทเสียสละ


  รหัสโครงการ/กิจกรรม 2

® โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์ ปี 2564 รุ่นที่ 2

»  รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 ทางกลุ่มงานเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 และ ห้อง 5 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว สนใจเข้าระบบลงทะเบียนสมัครได้เลยจ้า (เพิ่มเติมความรู้ สู่นักวิทยาการคอมพิวเตอร์) พบกันที่ห้องปฏิบัติการ HCEC ใต้ถุนอาคาร 1 นะจ๊ะ

ผู้ประสานงาน : นายโยธิน ศิริเอ้ย 0898358225

ประเมินผลแล้ว

»  วันปิดรับสมัคร 22/12/2564

»  รับ 80 คน ลงทะเบียนแล้ว 76 คน


ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเลขที่เข้าร่วม
123908นายไกรฤกษ์ จันทร์แดง'6/41/
223961นายไพรัช รำไพ'6/42/
323964นางสาวกรกมล วงค์เรือง'6/43/
423995นายคุณากร เรืองชาญ'6/44/
524003นายธีรภัทร สิทธิแปง'6/45/
624008นายวิชาฤทธิ์ จันธิมา'6/46/
724009นายสรวิชญ์ จันติ๊บ'6/47/
824010นายสิรวิชญ์ อารินเป็ง'6/48/
924020นางสาวณัฐธิพร คำปัน'6/49/
1024038นายจิรัฐติพล หมอป่า'6/410/
1124042นายณรงค์ฤทธิ์ ใจตรอง'6/411/
1224048นายเมธิชัย ฟุจันทร์'6/412/
1324051นายอัศวเทพ หมอกเหมย'6/413/
1424067นางสาวพัทริยาภรณ์ หล่อพิเชียร'6/414/
1524092นายเอกสิทธิ์ พงษ์วาล'6/415/
1624099นางสาวจินตนา พิมพ์หอม'6/416/
1724148นางสาวนันทพร กิตติพงศ์เดช'6/417/
1824150นางสาวปาริฉัตร แจ้งสว่าง'6/418/
1924159นางสาวอัญธิสา ใจวัง'6/419/
2024162นายกฤษฎากร ยศคำ'6/420/
2124229นางสาวกุลธิดา สีเมือง'6/421/
2224234นางสาวปิยฉัตร อุปเวช'6/422/
2324237นางสาวรัตติกาล เมืองศรี'6/423/
2424253นายนันทวัฒน์ เครือวงค์'6/424/
2524264นายวิภูดิส หมื่นไชยะ'6/425/
2624335นางสาวจิรัชญา ปงใจ'6/426/
2724882นางสาวกานต์ธิดา ภูบรรทัด'6/427/
2825938นายนันทพงศ์ ออมทรัพย์สิน'6/428/
2925939นายปรเมษฐ์ ฉิมชาติ'6/429/
3025940นางสาวเกศรินทร์ ปิจมิตร'6/430/
3125941นางสาวชนากานต์ น้อยใย'6/431/
3225942นางสาวชนิสรา ยอดแก้ว'6/432/
3325943นางสาวนันธิการณ์ ทะนะปราบ'6/433/
3425944นางสาววรนุช เพ็ชร์สวัสดิ์'6/434/
3525945นางสาวศุภรัตน์ ยากอง'6/435/
3625946นางสาวอินทิรา บัวจ้อย'6/436/
3725995นางสาวปาณิสรา ยวนยงค์'6/437/
3826583นางสาวอภิญญา ขุ่นทอง'6/438/
3923886นางสาวนงลักษณ์ โปธา'6/51/
4024019นางสาวณัฐชา สาริวงค์'6/52/
4124046นายพชรกฤษณ์ วิริยะ'6/53/
4224053นางสาวกชกร คำลือ'6/54/
4324056นางสาวจิรนันท์ สุวรรณ์ทัย'6/55/
4424065นางสาวปิ่นธิดา ธนูสา'6/56/
4524129นายนพรัตน์ กองอินทร์'6/57/
4624139นางสาวกนกพร อินสาม'6/58/
4724158นางสาววรรณนภา มาพวง'6/59/
4824160นายกตัญญู นันตรัตน์'6/510/
4924167นายณภัทร ภูบรรทัต'6/511/
5024168นายดรัณภพ นำทุน'6/512/
5124171นายธีรเดช ถานาเรือ'6/513/
5224179นายวทัญญู ยะคำ'6/514/
5324181นายอภิวัฒน์ รัฐวรณ์'6/515/
5424193นางสาวมุธิตา มั่งผาย'6/516/
5524230นางสาวฐิฌาพัชศิริ สุเตจ๊ะ'6/517/
5624231นางสาวฑิตยา ภูพานเพลิง'6/518/
5724233นางสาวปริฉัตร จันทร์ถา'6/519/
5824235นางสาวเปรมมิกา อินบาล'6/520/
5924262นายมังกร สุขลอย'6/521/
6024275นางสาวชลลดา คำดวงดี'6/522/
6124278นางสาวนริชา ผัดเหวิ้น'6/523/
6224348นายพงศ์ระพี สารธิมา'6/524/
6325947นายณัฐวุฒิ ลือชัย'6/525/
6425948นายตั้งปณิธาน ฟองการ'6/526/
6525949นายพงษ์พัฒนะ พรหมรักษา'6/527/
6625950นายพิษณุ ติ๊บเต็ม'6/528/
6725951นายภาคิน ตุ่นคำ'6/529/
6825952นางสาวจินตนา ธรรมมิกะกุล'6/530/
6925953นางสาวณัฐกมล บ้วนหลี'6/531/
7025954นางสาวณัฐชา แซ่ตั๊น'6/532/
7125955นางสาวณัฐธิดา สุริยะ'6/533/
7225956นางสาวนิจจารีย์ ปาด้วง'6/534/
7325957นางสาวพิชญธิดา นันทเสน'6/535/
7425958นางสาวรัชญาณี บุญชู'6/536/
7525959นางสาวสหัทจุฑา ขัดแก้ว'6/537/
7625984นายศุภวัทน์ ไสยยาพรม'6/538/


โรงเรียนเทิงวิทยาคม
เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาระบบโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th