นายโยธิน ศิริเอ้ย
โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ผู้นำทางวิชาการ ผู้ทุ่มแทเสียสละ


  รหัสโครงการ/กิจกรรม 1

® โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์ ปี 2564 รุ่นที่ 1

»  รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ทางกลุ่มงานเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 และ ห้อง 3 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว สนใจเข้าระบบลงทะเบียนสมัครได้เลยจ้า (เพิ่มเติมความรู้ สู่นักวิทยาการคอมพิวเตอร์)

ผู้ประสานงาน : นายโยธิน ศิริเอ้ย 0898358225

ประเมินผลแล้ว

»  วันปิดรับสมัคร 14/12/2564

»  รับ 80 คน ลงทะเบียนแล้ว 78 คน


ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเลขที่เข้าร่วม
123788นายเจษฎาภรณ์ อุตุภรณ์'6/21/
223791นางสาวจีรวรรณ ยศประเสริฐ'6/22/
323799นายรัชชานนท์ มูลธิดา'6/23/
423847นายศักดิ์ศรี อำไธสง'6/24/
523858นางสาวจินตนา อุ่นแสง'6/25/
623921นายธนัตถ์ ใจแปง'6/26/
723925นางสาวธรรมิกา มหาธนมงคล'6/27/
823929นายจริยพงศ์ ไพบูลย์ศรีนครา'6/28/
923939นายชนกานต์ วะไลใจ'6/29/
1023955นายทรงพล ษรเสวี'6/210/
1123959นายนันทพัทธ์ สุดตา'6/211/
1223982นางสาวพรลดา แทนทอง'6/212/
1323997นายเจษฎา วงศ์ยศ'6/213/
1424018นางสาวเฌณิศา ศรีสวัสดิ์'6/214/
1524025นางสาวนฤมล ค้าแก้ว'6/215/
1624027นางสาวปราณปรียา ปัญญะติ'6/216/
1724060นางสาวธนพร แซ่ซิ้ม'6/217/
1824073นางสาววรัญญา ต๊ะนาม'6/218/
1924079นายจิรนันท์ ไชยคำ'6/219/
2024094นางสาวกัญญาพัชร พิชัย'6/220/
2124100นางสาวจุฑารัตน์ ปัญญายม'6/221/
2224109นางสาวแพรพิไล ใจใหญ่'6/222/
2324110นางสาวรินรณี ปงอ้อคำ'6/223/
2424115นางสาวอภิญญา บุญยืน'6/224/
2524124นายณัฐนันท์ โสภา'6/225/
2624140นางสาวกาญจนานุช สีใจมา'6/226/
2724144นางสาวณรินทร์ธร สรรพสุข'6/227/
2824156นางสาวลำพึง แผ่นเปียง'6/228/
2924157นางสาววณิชยา ดวงดี'6/229/
3024174นายบุญฤทธิ์ ไชยมงคล'6/230/
3124189นางสาวธิดารัตน์ หมื่นคำหล้า'6/231/
3224190นางสาวพรลภัส ผิดชอบ'6/232/
3324197นางสาวสุชานันท์ อินคำปา'6/233/
3424279นางสาวพิริยากร ขวัญใจ'6/234/
3525930นายกิตติพงศ์ ภูนาเพ็ชร'6/235/
3625931นางสาวจุฬาวรรณ กองแก้ว'6/236/
3725932นางสาวณัฐศิกา จอมมงคล'6/237/
3826161นายณัฐวุฒิ แซ่หาญ'6/238/
3923787นายสุทธิวิทย์ ศรีโยธา'6/31/
4023801นายพิชิตชัย พุทธอารีย์วงศ์'6/32/
4123806นางสาวธีรัตน์ดา ช่างเขียน'6/33/
4223817นางสาวปริยากร สิทธิภารัตน์'6/34/
4323820นายนาวินต้า แจ่มแก้ว'6/35/
4423833นายคชภัค เสนาน้อย'6/36/
4523839นายภาณุพงษ์ วงศราช'6/37/
4623841นายพีรวิชญ์ สมแก้ว'6/38/
4723844นายวัชรากร พรมเกษา'6/39/
4823861นางสาวสิริยากร รักประชา'6/310/
4923918นายอธิป ชลชาญกิจ'6/311/
5023963นายสรคมน์ ตุ้ยสาร'6/312/
5123969นางสาวจิดาภา ร่วมสุข'6/313/
5223976นางสาวนราวดี ปินใจ'6/314/
5323991นางสาวอรวี อุทธิยา'6/315/
5423996นายจักรวรรดิ ซื่อใส'6/316/
5524013นางสาวกนกวรรณ โคตรศรีวงษ์'6/317/
5624062นางสาวฐิตารีย์ ไฝเครือ'6/318/
5724070นางสาวภคพร มูลคำ'6/319/
5824071นางสาวภัคจิรา สุขศรี'6/320/
5924082นายนัธทวัฒน์ กุมใจ'6/321/
6024088นายระพีภัทร จินาอ้าย'6/322/
6124102นางสาวสุทราทิพย์ บัวติ๊บ'6/323/
6224108นางสาวพิมพ์พาดา ตันติ๊บ'6/324/
6324122นายชยานนท์ โพธิ์วิจิตร'6/325/
6424131นายพันธุ์ธิช สมคะเน'6/326/
6524151นางสาวพรรพษา ยศคำ'6/327/
6624153นางสาวพิชญา ใจใหญ่'6/328/
6724155นางสาวรุ่งนภา สิ่งของ'6/329/
6824191นางสาวพิชญาภรณ์ เพชรรินทร์'6/330/
6924260นายภูวนัตถ์ จันธิมา'6/331/
7024263นายอานนท์ ปัญญาแก้ว'6/332/
7124505นางสาวนิน่า คอพแลนด์'6/333/
7225933นายธนกฤต อินวงศ์หงาว'6/334/
7325934นายวัชระพงษ์ สรรพสุข'6/335/
7425935นางสาวมณิภา เชิงดอย'6/336/
7525936นางสาวเสาวลักษณ์ ค้ากำยาน'6/337/
7625937นางสาวอภิชญา ศักดิ์สม'6/338/
7726582นางสาวกมลวรรณ ศรอากาศ'6/339/
7824093นางสาวกนกพร ใจเขียน'6/720/


โรงเรียนเทิงวิทยาคม
เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาระบบโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th