ToPage:43
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นผู้ที่มีลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ "ดีเยี่ยม" ประการที่ 8 มีจิตสาธารณะ วันที่ 5 ธันวาคม 2558
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 17:21:04  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 29 ตุลาคม 2560
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 17:15:10  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 10 มิถุนายน 2560
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 17:13:00  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 17:09:08  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 2/2560 วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 17:07:26  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         เข้าร่วม "โครงการใจประสานใจ ในสถานศึกษา" วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 17:05:19  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ประกวดสวมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 6 สิงหาคม 2558
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 17:02:48  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         สอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง วันที่ 30 ธันวาคม 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 16:59:48  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนยอมเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 16:49:46  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนยอมเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการสึกษา 2560 วันที่ 29 ตุลาคม 2560
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 16:47:36