ToPage:43
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เข้าร่วมการอบรมมัคคุเทศก์น้อยภาษาจีน วันที่ 28 สิงหาคม 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:00:31  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         รับรางวัลเหรียญทอง การสร้างสรรค์จิตรกรรม ระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560 วันที่ 18-19 มกราคม 2560
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 15:57:49  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพบนเสือ หัวข้อ "สืบสานความสัมพันธ์ไทย-จีน" ประจำปี 2017 วันที่ 11 กันยายน 2560
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 15:55:23  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ประกวดวาดภาพ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ สืบสานพระราชปณิธาน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 15:52:41  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 1 มีนาคม 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 15:48:36  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. เก็บเงินได้จำนวน 50 บาท ได้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (3) คาบเรียนที่ 3
 

นายโยธิน ศิริเอ้ย  วันที่ประกาศ 07-12-2017 10:37:00  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพุทธศาสนา วันที่ 6 สิงหาคม 2558
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 17:30:05  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นตัวแทนถือพานไหว้ครู วันที่ 11 มิถุนายน 2558
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 17:27:23  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดภาพวาดภาพรณรงค์ในหัวข้อ "สามเสพในวัยรุ่น" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 20 มกราคม 2560
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 17:26:08  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับภาคเหนือ วันที่ 16-18 ธันวาคม 2558
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 17:23:41