ToPage:73
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ดีเยี่ยม ประการ ที่ 4 ใฝ่เรียนรุ้ ปีการศึกษา 2558
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 14-02-2017 14:55:27  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นนักเรียนยุวทูตการอ่าน ปีการศึกษา 2558
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 14-02-2017 14:53:42  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ผ่านการอบรมโครงการพลังเยาวชนเพื่อชุมชนสีขาว 28 มกราคม 2558
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 14-02-2017 14:52:52  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 40 คะแนน
         ปรับพฤติกรรม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 14-02-2017 13:06:41  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ได้เข้าร่วมประกวดสุดยอดเยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน อำเภอเทิง ปี 2559
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 08-02-2017 14:54:32  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ช่วยงานลงทะเบียนประชุมผู้ปกครองนักเรียน รอบที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 31 มกราคม 2560
 
วัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 07-02-2017 22:58:01  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ผ่านการอบรมโครงการสร้างความตะหนักรู้และป้องกันปัญหา 3 เสพในวัยรุ่น วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเทิงวิทยาคม
 
วัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 07-02-2017 22:49:21  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ผ่านการอบรม โครงการพลังเยาวชนเพื่อชุมชนสีขาว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 28 มกราคม 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-02-2017 15:24:58  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เข้าร่วมอบรม พัฒนาแกนนำ V-Spirit ยุวอาสา 19 พฤษภาคม 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-02-2017 15:23:35  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ชนะเลิศ ประกวดสวดมนต์สรภัญญะ ระดัล ม..ปลาย งานมหกรรมส่งเสริมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา 6 สิงหาคม 2558
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-02-2017 15:22:13