ToPage:96
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         รางวัลชมเชย ประกวดวาดภาพ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระดับ ม.ปลาย เนื่องในงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ สืบสานพระราชปณิธาน ปี 2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 30-11-2017 15:53:52  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         เหรียญทองแดง การสร้างสรรค์จิตรกรรม (ระดับมัธยมศึกษา) กิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560 ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน สัญจรสอนศิลป์จังหวัดลำปาง วันที่ 18-19 ม.ค.2560
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 30-11-2017 15:51:06  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         เข้าร่วมกิจกรรม ประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อ แสงในจินตนาการของฉัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 30-11-2017 15:45:00  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ ดีเยี่ยม ด้านรกความเป็นไทย ปี 2557
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 30-11-2017 15:37:48  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         รางวัลชมเชย ระดับ ม.ปลายและอาชีวศึกษา การประกวดศิลปกรรม ปตท เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ปี 2559 "พอเพียง..เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย"
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 30-11-2017 15:35:53  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นตัวแทนถือพานไหว้ครู ปี 2560
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 30-11-2017 15:32:42  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         รองชนะเลิศอันดับ 2 การวิ่ง 4 คูณ 300 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปีหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย วันที่ 19-23 ธันวาคม 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 30-11-2017 15:31:59  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 70 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์ จิตสาธารณะ เป็นเวลา 70 ชั่วโมง
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 30-11-2017 14:36:31  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
          เจอโทรศัพท์ และเงิน 600 บาท หาย แล้วส่งคืนเจ้าของ
 
นายนพรัตน์ วงค์แก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
นายวิทยากร เขียวใหญ่
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
นายณฐพฤทธิ์ ชาตนฤมิต
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 30-11-2017 11:07:24  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
          เจอโทรศัพท์หาย แล้วส่งคืนเจ้าของ
 
เด็กชายธนากร ธุระธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
เด็กชายภูริพัฒน์ ราชคม
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 30-11-2017 11:05:55